ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695365
ทั้งหมด:695511
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลปกครองกลาง
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 14:26:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 69 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 925/2561  วันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561
เรื่อง    คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 789/2561
เรื่อง    หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ 2560


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 14:18:29 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : มาตรการในการแก้ไขปัญหาคนยากจน 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ปัญหาคนไร้สัญชาติกับการได้มาซึ่งสัญชาติไทย
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 14:16:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายปัญหาคนไร้สัญชาติกับการได้มาซึ่งสัญชาติไทย

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: สังคมไทยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 14:13:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายสังคมไทยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: การจัดสวัสดิภาพสัตว์
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 14:08:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายการจัดสวัสดิภาพสัตว์


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับโดรน
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 14:06:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับโดรน


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: โทษทางกฎหมายกรณีการกีดขวางทางจราจรโดยไม่ให้ทางแก่รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 14:04:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายโทษทางกฎหมายกรณีการกีดขวางทางจราจรโดยไม่ให้ทางแก่รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ประเด็นข้อพิจารณาในการบัญญัติกฎหมาย
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 14:01:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 57 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติประเด็นข้อพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับค่าปรับทางปกครองหรือโทษปรับทางปกครอง

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 13:59:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: คดีเกี่ยวกับกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 13:56:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติคดีเกี่ยวกับกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 13:51:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : สิทธิในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 13:46:25 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญสิทธิในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้  

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 13:02:25 ICT โดย law2012 (อ่าน 36 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: พรป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 11:49:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 11:29:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

- พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
-
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)