ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:697849
ทั้งหมด:697995
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
คมความคิด : ก.ย.-ต.ค. 2553
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:38:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญลำดับศักดิ์ทางกฎหมายระหว่าง "พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ" กับ "พรบ. ตามรัฐธรรมนูญ 2550" 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ค.-ส.ค. 2553
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:34:29 ICT โดย law2012 (อ่าน 37 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญหลักการตีความรัฐธรรมนูญ 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : พ.ค.-มิ.ย. 2553
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:32:03 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญปัญหาในทางปฏิบัติของการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชน 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : มี.ค.-เม.ย. 2553
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:17:11 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญระบบคณะกรรมาธิการกลไกการทำงานของสภา 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ม.ค.-ก.พ. 2553
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:15:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติ 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : พ.ย.-ธ.ค. 2552
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:13:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ย.-ต.ค. 2552
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:11:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญปัญหาทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ย.-ต.ค. 2552
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:11:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญปัญหาทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ค.-ส.ค. 2552
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:03:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 36 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญอำนาจนิติบัญญัติของฝ่ายบริหารในการตราพระราชกำหนด 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : พ.ค.-มิ.ย. 2552
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 08:51:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการปฏิรูปสื่อภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : มี.ค.-เม.ย. 2552
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 08:46:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญหนังสือสัญญาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 190 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ม.ค.-ก.พ. 2552
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 08:28:03 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการปฏิรูปการเมืองใหม่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : พ.ย. - ธ.ค. 2551
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 08:26:02 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ย.-ต.ค. 2551
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 08:24:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการปกครองท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ  

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ค. - ส.ค. 2551
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 08:21:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน : Direct Political Participation by the people 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)