ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695652
ทั้งหมด:695798
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
การปฏิรูปกฎหมาย: ม.ค.-ก.พ. 2557
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 17:08:44 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: พ.ย.-ธ.ค. 2556
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 17:06:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมาย

หลักการพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็ว(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ก.ย.-ต.ค. 2556
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 16:23:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายการยกเลิกโทษประหารชีวิตในสังคมไทย


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ก.ค.-ส.ค. 2556
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 16:17:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายการตายทางการแพทย์หรือสมองตาย (Brain Death) กับข้อควรพิจารณาทางกฎหมาย


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: พ.ค.-มิ.ย.2556
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 16:08:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายการค้างาช้างกับกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์และคุ้มครองช้าง


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: มี.ค.-เม.ย. 2556
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 15:58:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายปัญหาทรงผมนักเรียนกับหลักการเรื่องสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ม.ค.-ก.พ. 2556
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 15:56:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายการควบคุมตัวผู้กระทำความผิดด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) 

(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: พ.ย.-ธ.ค.2555
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 15:52:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ก.ย.-ต.ค.2555
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 15:49:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนากับความรับผิดทางอาญา  

(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ก.ค.-ส.ค. 2555
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 15:47:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 33 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายพระราชบัญญัติกีฬามวย  พ.ศ. 2542 

(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: พ.ค.-มิ.ย.2555
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 15:44:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 22 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช 2485  

(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: มี.ค.-เม.ย.2555
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 15:23:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 24 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายวิสามัญฆาตกรรมกับความยุติธรรมทางอาญา 

(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ม.ค.-ก.พ. 2555
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 15:21:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: พ.ย.-ธ.ค.2554
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 15:20:11 ICT โดย law2012 (อ่าน 24 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายการคุ้มครองแรงงานกรณีลูกจ้างหญิงมีครรภ์ 

(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ก.ย.-ต.ค.2554
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 15:18:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 20 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)