ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:675532
ทั้งหมด:675678
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 6
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:46:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 8 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 5
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:43:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 8 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 4
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:41:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 7 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ   วารสารจุลนิติ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:38:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 10 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 9  ฉบับที่ 3  เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:27:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:25:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ ปีที่ 9  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 10 ฉบับที่ 6
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:20:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 6 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ  ปีที่ 10  ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 10 ฉบับที่ 5
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:16:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ  ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2556

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 10 ฉบับที่ 4
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:13:02 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ  ปีที่ 10  ฉบับที่ 4  เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2556

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 10 ฉบับที่ 3
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:09:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 7 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ  ปีที่ 10  ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:02:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ  ปีที่ 10  ฉบับที่ 2  เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2556

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
จันทร์ 08 ส.ค. 16@ 18:31:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 12 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ  ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๐๓๗/๒๕๕๘
พุธ 06 ก.ค. 16@ 16:37:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 20 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๐๓๗/๒๕๕๘  วันที่  ๒๗  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๘
เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

รายละเอียด >>(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา ตอนที่ 3 ความทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจในการตรากฎหมาย
พุธ 06 ก.ค. 16@ 16:20:12 ICT โดย law2012 (อ่าน 21 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา

      ตอนที่ 3  ความทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจในการตรากฎหมาย                          (แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ระบบการควบคุมตรวจสอบวินัยทางการค้าและงบประมาณกับแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญ
พุธ 06 ก.ค. 16@ 16:11:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

ระบบการควบคุมตรวจสอบวินัยทางการคลังและงบประมาณกับแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญ       (แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

794 เรื่อง (53 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)