ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695648
ทั้งหมด:695794
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
หน้าต่างโลก: วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา
จันทร์ 11 ม.ค. 16@ 10:46:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 72 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา 

     ตอนที่ 1  แนวคิดและความเป็นมา(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗
จันทร์ 11 ม.ค. 16@ 10:33:45 ICT โดย law2012 (อ่าน 99 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด   คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗  วันที่  ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

  รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
จันทร์ 11 ม.ค. 16@ 10:27:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 69 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: แนวทางการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอย่างยั่งยืน
จันทร์ 11 ม.ค. 16@ 10:18:33 ICT โดย law2012 (อ่าน 83 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

แนวทางการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอย่างยั่งยืน
      สัมภาษณ์  >  ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  >  รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎ์  โทณะวณิก  >  ดร. พรสันต์  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รายละเอียด (แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558
ศุกร์ 08 ม.ค. 16@ 15:19:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 88 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ  ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2558 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอน การได้มาและอำนาจหน้าที่ของสภาที่สองในระบบรัฐสภา
อังคาร 17 พ.ย. 15@ 16:19:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 74 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

"สภาที่สอง"  ในระบบรัฐสภา

      ตอน   การได้มาและอำนาจหน้าที่ของสภาที่สองในระบบรัฐสภา(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก:
อังคาร 17 พ.ย. 15@ 16:16:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 78 ครั้ง)
หน้าต่างโลก"สภาที่สอง"  ในระบบรัฐสภา

(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก:
อังคาร 17 พ.ย. 15@ 16:12:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 84 ครั้ง)
หน้าต่างโลก "ข้อมติขององค์การระหว่างประเทศ"  กับการเป็นบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ

(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอนที่ 3.3 การพิจารณาภาคลายลักษณ์อักษร : คำอธิบายเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรของราชอาณาจักรไทย
อังคาร 17 พ.ย. 15@ 15:51:44 ICT โดย law2012 (อ่าน 70 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  กรณีการตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร  :  The Interpretation of the judgment of  "the Temple of Preah Vihear"

      ตอนที่ 3.3  การพิจารณาภาคลายลักษณ์อักษร  :  คำอธิบายเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรของราชอาณาจักรไทย(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอนที่ 3.2 การพิจารณาภาคลายลักษณ์อักษร : คำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศกัมพูชา
อังคาร 17 พ.ย. 15@ 15:43:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 69 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  กรณีการตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร  :  The Interpretation of the judgment of  "the Temple of Preah Vihear"

      ตอนที่ 3.2   การพิจารณาภาคลายลักษณ์อักษร  :  คำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศกัมพูชา(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอนที่ 3.1 การพิจารณาภาคลายลักษณ์อักษร : ข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศไทย
อังคาร 17 พ.ย. 15@ 15:39:05 ICT โดย law2012 (อ่าน 73 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  กรณีการตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร  :  The Interpretation of the judgment of "the Temple of Preah Vihear"

      ตอนที่ 3.1  การพิจารณาภาคลายลักษณ์อักษร  :  ข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศไทย(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอนที่ 2 คำร้องขอให้ตีความคำพิพากษาในคดีปราสาทพระวิหารของราชอาณาจักรกัมพูชา
อังคาร 17 พ.ย. 15@ 15:31:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 71 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  กรณีการตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร  :  The Interpretation of the judgment of  "the Temple of Preah Vihear"

      ตอนที่ 2   คำร้องขอให้ตีความคำพิพากษาในคดีปราสาทพระวิหารของราชอาณาจักรกัมพูชา  :  The Request for Interpretation(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอนที่ 1 คำพิพากษาและการตีความ
อังคาร 17 พ.ย. 15@ 14:45:41 ICT โดย law2012 (อ่าน 71 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  กรณีการตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร  :  The Interpretation of the judgment of  "the Temple of Preah Vihear"

      ตอนที่ 1   คำพิพากษาและการตีความ (Judgment and Interpretation)(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: การออกเสียงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ
อังคาร 17 พ.ย. 15@ 14:41:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 75 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

The Referendum Overview  :  ความทั่วไปเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ  ตอนที่ 2

      การออกเสียงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ  (Contitutional Referendum)(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ความทั่วไปเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ตอนที่ 1
อังคาร 17 พ.ย. 15@ 14:30:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 72 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

The Referendum Overview  :  ความทั่วไปเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ  ตอนที่ 1(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)