ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695364
ทั้งหมด:695510
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
หน้าต่างโลก: ตอน นโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐ
อังคาร 17 พ.ย. 15@ 14:23:29 ICT โดย law2012 (อ่าน 61 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

The Windmill Flood Risk Management  :  การจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอร์แลนด์

      ตอน   นโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐ(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอน กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย
อังคาร 17 พ.ย. 15@ 14:20:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 54 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

The Windmill Flood Risk Management  :  การจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอร์แลนด์

      ตอน   กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอน
อังคาร 17 พ.ย. 15@ 14:18:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 77 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

"The Windmill Flood Risk Management  :  การจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอร์แลนด์"

      ตอน   เนเธอร์แลนด์ดินแดนใต้ระดับน้ำทะเล(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอน อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
อังคาร 17 พ.ย. 15@ 14:14:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 59 ครั้ง)
หน้าต่างโลกตอน   อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอนที่ 3 คำพิพากษาและผลแห่งคำพิพากษาของศาลโลก
อังคาร 17 พ.ย. 15@ 10:17:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 64 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  "ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  :  The International Court of Justice"

      ตอนที่ 3   คำพิพากษาและผลแห่งคำพิพากษาของศาลโลก(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอนที่ 2 วิธีพิจารณาข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยศาลโลก
จันทร์ 16 พ.ย. 15@ 16:07:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 71 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  :  The International Court of Justice"

      ตอนที่ 2   วิธีพิจารณาข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยศาลโลก(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอนที่ 1 องค์กรระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีของสังคมโลก
จันทร์ 16 พ.ย. 15@ 15:57:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 70 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  .ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  :  The International Court of Justice"

            ตอนที่ 1   องค์กรระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีของสังคมโลก(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอนที่ 3 พันธกรณีในการกำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายของรัฐภาคี
จันทร์ 16 พ.ย. 15@ 15:55:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 87 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  "อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003  :  United nations Convention against Corruption 2003"

            ตอนที่ 3   พันธกรณีในการกำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายของรัฐภาคี(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอนที่ 2 พันธกรณีในการกำหนดฐานความผิดทางอาญาของรับภาคี
จันทร์ 16 พ.ย. 15@ 15:50:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 159 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด   "อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003  :   United nations Convention against Corruption 2003"

            ตอนที่ 2   พันธกรณีในการกำหนดฐานความผิดทางอาญาของรัฐภาคี(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอนที่ 1 บทบัญญัติทั่วไปและพันธกรณีในการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของภาคี
จันทร์ 16 พ.ย. 15@ 15:40:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 166 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด   "อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003  :  United Nations Convention against Corruption 2003"

            ตอนที่  1   บทบัญญัติทั่วไปและพันธกรณีในการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของภาคี(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอน การตีความสนธิสัญญาตามข้อบทแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
จันทร์ 16 พ.ย. 15@ 15:36:12 ICT โดย law2012 (อ่าน 76 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  "The Treaty Interpretation"   การตีความสนธิสัญญา

            ตอน   การตีความสนธิสัญญาตามข้อบทแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ส. 1969(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอน ข้อคิดทั่วไปเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญา
จันทร์ 16 พ.ย. 15@ 15:31:54 ICT โดย law2012 (อ่าน 70 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด   "The Treaty Interpretation"  การตีความสนธิสัญญา

           ตอน   ข้อคิดทั่วไปเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญา(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอน ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
จันทร์ 16 พ.ย. 15@ 14:38:59 ICT โดย law2012 (อ่าน 64 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ตอน   ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ระบบการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งของสหรัฐอเมริกา
จันทร์ 16 พ.ย. 15@ 10:58:25 ICT โดย law2012 (อ่าน 58 ครั้ง)
หน้าต่างโลกตอน   The USA Impeachment Overview  :   ระบบการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งของสหรัฐอเมริกา

(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอน องค์กรของสหภาพรัฐสภา
ศุกร์ 13 พ.ย. 15@ 17:58:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 50 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  Inter - Parliamentary Union  :  สหภาพรัฐสภา

           ตอน   องค์กรของสหภาพรัฐสภา(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)