ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695365
ทั้งหมด:695511
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
หน้าต่างโลก: ตอน ความร่วมมือระดับโลกของฝ่ายนิติบัญญัติ
ศุกร์ 13 พ.ย. 15@ 17:56:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 54 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  Inter - Parliamentary Union  :  สหภาพรัฐสภา

          ตอน   ความร่วมมือระดับโลกของฝ่ายนิติบัญญัติ(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศุกร์ 13 พ.ย. 15@ 17:51:45 ICT โดย law2012 (อ่าน 57 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ตอน  The ASEAN Charter  :  กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ชุด การจัดตั้งศาลชำนัญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 1
ศุกร์ 13 พ.ย. 15@ 17:41:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 60 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  การจัดตั้งศาลชำนัญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม  :  Toward the Establishment of the Specialized Environmental Courts

      ตอนที่  1   ความทั่วไปและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคดีสิ่งแวดล้อม(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ความทั่วไปเกี่ยวกับ
ศุกร์ 13 พ.ย. 15@ 17:32:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 48 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ความทั่วไปเกี่ยวกับ   "สภาขุนนางอังกฤษ"(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

ชุด อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของสภาขุนนางอังกฤษ ตอนที่ 1
ศุกร์ 13 พ.ย. 15@ 17:16:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 62 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของสภาขุนนางอังกฤษ 

      ตอนที่ 1   การพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ชุด อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของสภาขุนนางอังกฤษ ตอนที่ 2
ศุกร์ 13 พ.ย. 15@ 16:50:45 ICT โดย law2012 (อ่าน 52 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของสภาขุนนางอังกฤษ

      ตอนที่ 2   การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: การจัดตั้งศาลชำนัญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 2
พฤหัสบดี 12 พ.ย. 15@ 10:28:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 57 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  การจัดตั้งศาลชำนัญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม  :  Toward the Establishment of the Specialized Environmental Courts

       ตอนที่ 2    ระบบศาลและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๑๑/๒๕๕๘
อังคาร 10 พ.ย. 15@ 09:42:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 79 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๑๑/๒๕๕๘   วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๘

เรื่อง   คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

รายละเอียด


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: รู้ลึก รู้ชัด กับอนาคตรัฐธรรมนูญ
อังคาร 10 พ.ย. 15@ 09:35:44 ICT โดย law2012 (อ่าน 84 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

รู้ลึก รู้ชัด กับอนาคตรัฐธรรมนูญ(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: บทบัญญัติค้ำประกันและจำนองที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
อังคาร 10 พ.ย. 15@ 09:31:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 87 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

บทบัญญัติค้ำประกันและจำนองที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
โดย  นายอนุรักษ์  นิยมเวช  อดีตสมาชิกวุฒิสภา(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ
อังคาร 10 พ.ย. 15@ 09:27:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 79 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ
      สัมภาษณ์  > 
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล  >  นางสุรางคณา  วายุภาพ  >  ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ 
รายละเอียด                                                                                                                                                                                            (แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2558
จันทร์ 09 พ.ย. 15@ 10:01:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 98 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ   วารสารจุลนิติ  ปีที่ 12  ฉบับที่ 5  กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2558 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ อ. 502/2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558
พุธ 16 ก.ย. 15@ 11:22:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 389 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองกลาง  คดีหมายเลขแดงที่ อ. 502/2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

รายละเอียด>>


(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: เติมเต็มช่องว่าง สร้างศักยภาพไทยสู่ AC ด้วยศักยภาพกระบวนการยุติธรรม
พุธ 16 ก.ย. 15@ 11:15:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 112 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ เติมเต็มช่องว่าง  สร้างศักยภาพไทยสู่ AC  ด้วยศักยภาพกระบวนการยุติธรรม

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ปัญหาการใช้กฎหมายต่างประเทศในศาลไทย
พุธ 16 ก.ย. 15@ 11:12:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 399 ครั้ง)
บทความทางวิชาการปัญหาการใช้กฎหมายต่างประเทศในศาลไทย (Problem arising from applying foreign laws in Thai courts)
โดย  นายยศพนธ์  นิติรุจิโรจน์ และนายติณเมธ  วงศ์ใหญ่ 

(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)