ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:675531
ทั้งหมด:675677
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๘/๒๕๕๘
จันทร์ 13 ก.ค. 15@ 16:22:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 488 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๘/๒๕๘๘

เรื่อง  การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗ (๔)
          แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑

รายละเอียด>>


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ข้อมูลข่าวสารกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ
จันทร์ 13 ก.ค. 15@ 16:15:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 161 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

ข้อมูลข่าวสารกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ความเป็นพิษของขยะอิเล็กทรอนิกส์
จันทร์ 13 ก.ค. 15@ 16:12:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 199 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

ความเป็นพิษของขยะอิเล็กทรอนิกส์
โดย  ดร. ศุลีพร  แสงกระจ่าง และนางสาวอรวรรณ  พู่พิสุทธิ์
รายละเอียด(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
จันทร์ 13 ก.ค. 15@ 16:07:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 164 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
      สัมภาษณ์  >  นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง  >  ดร. ประเสริฐ  ตปนียางกูร  >  ดร. สุจิตรา  วาสนาดำรงดี
รายละเอียด(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558
พฤหัสบดี 09 ก.ค. 15@ 07:29:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 266 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ   วารสารจุลนิติ ปีที่ 12  ฉบับที่ 3  พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศุกร์ 01 พ.ค. 15@ 10:39:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 561 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๙/๒๕๕๗

เรื่อง  ความผิดตาม (๑๕) ของบทนิยามคำว่า  "ความผิดมูลฐาน" ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
          พ.ศ. ๒๕๔๒

รายละเอียด>>


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศุกร์ 01 พ.ค. 15@ 10:35:41 ICT โดย law2012 (อ่าน 412 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๑๒๗/๒๕๕๗

เรื่อง  การเบิกเงินตามพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง
           พ.ศ. ๒๕๕๗

รายละเอียด>>


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: ระบบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากับพัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทย
ศุกร์ 01 พ.ค. 15@ 10:29:29 ICT โดย law2012 (อ่าน 181 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ ระบบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากับพัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทย
      สัมภาษณ์  >  รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพรรณ  นกสวน สวัสดี  >  รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ศิรินิล  >  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล
รายละเอียด
     

(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาควรมาจากการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง ศึกษากรณีการปฏิรูปสภาขุนนางของสหราชอาณาจักร และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ศุกร์ 01 พ.ค. 15@ 10:23:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 475 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาควรมาจากการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง ศึกษากรณีการปฏิรูปสภาขุนนางของสหราชอาณาจักร และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มประเทศอาเซียน (Should senators be elected or selected? : A study on the reform of the House of Lords and articles of the constitutions or laws relating to the selection of senators in ASEAN countries)
โดย  นางสาวสกลรัตน์  สร้างสมวงษ์  นิติกรปฏิบัติการ  สำนักกฎหมาย
รายละเอียด(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การลงประชามติ : เครื่องมือยุติความขัดแย้งในรัฐสภา (Referendum as the conflict resolution in the parliament)
ศุกร์ 01 พ.ค. 15@ 10:18:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 277 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

การลงประชามติ : เครื่องมือยุติความขัดแย้งในรัฐสภา (Referendum as the conflict resolution in the parliament)
โดย ชมพูนุท  ตั้งถาวร นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
รายละเอียด

 (แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2558
พุธ 29 เม.ย. 15@ 15:12:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 165 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ

    วารสารจุลนิติ  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2  มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2558(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปโครงสร้างดุลอำนาจรัฐในระบอบประชาธิปไตยไทยภายใต้กรอบอำนาจจตุอธิปัตย์
ศุกร์ 24 เม.ย. 15@ 13:53:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 131 ครั้ง)

การปฏิรูปโครงสร้างดุลอำนาจรัฐในระบอบประชาธิปไตยไทยภายใต้กรอบอำนาจจตุอธิปัตย์

(Structural Reform of State Power Balancing in Thai Democracy Under the Framework of Four Sovereign Powers)

รายละเอียด >>(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: บทวิเคราะห์ระบบรัฐสภาและระบบการเลือกตั้งเพื่อปรับใช้กับระบบการเมืองของราชอาณาจักรไทย
ศุกร์ 24 เม.ย. 15@ 13:49:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 225 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

บทวิเคราะห์ระบบรัฐสภาและระบบการเลือกตั้งเพื่อปรับใช้กับระบบการเมืองของราชอาณาจักรไทย
(An Analysis on Parliamentary Systems and Electoral Systems for the Purpose of Designing the Political System of the Kingdom of Thailand)
รายละเอียด >>(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: สภาปฏิรูปแห่งชาติกับการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ศุกร์ 24 เม.ย. 15@ 13:45:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 165 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

สภาปฏิรูปแห่งชาติกับการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗
ศุกร์ 24 เม.ย. 15@ 13:40:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 527 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครองสุงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

รายละเอียด >>(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

794 เรื่อง (53 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)