ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695365
ทั้งหมด:695511
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
บทความทางวิชาการ: กฎหมายภาษีมรดก
พุธ 16 ก.ย. 15@ 11:07:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 103 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

กฎหมายภาษีมรดก     
โดย  นายอนุรักษ์  นิยมเวช
รายละเอียด(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการการประมงทางทะเลของประเทศไทยอย่างยั่งยืนภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
พุธ 16 ก.ย. 15@ 10:59:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 102 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการการประมงทางทะเลของประเทศไทยอย่างยั่งยืนภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
      สัมภาษณ์  >  ศาสตราจารย์ ดร. ชุมพร  ปัจจุสานนท์  >  ดร. วิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์
รายละเอียด

(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2558
อังคาร 15 ก.ย. 15@ 16:10:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 116 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ

   วารสารจุลนิติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2558(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๒๖๒/๒๕๕๘
จันทร์ 13 ก.ค. 15@ 16:28:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 418 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๒๖๒/๒๕๕๘

เรื่อง  การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

รายละเอียด>>


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๓๒/๒๕๕๘
จันทร์ 13 ก.ค. 15@ 16:25:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 204 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๓๒/๒๕๕๘

เรื่อง  การสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายละเอียด>>


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๘/๒๕๕๘
จันทร์ 13 ก.ค. 15@ 16:22:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 513 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๘/๒๕๘๘

เรื่อง  การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗ (๔)
          แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑

รายละเอียด>>


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ข้อมูลข่าวสารกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ
จันทร์ 13 ก.ค. 15@ 16:15:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 183 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

ข้อมูลข่าวสารกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ความเป็นพิษของขยะอิเล็กทรอนิกส์
จันทร์ 13 ก.ค. 15@ 16:12:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 223 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

ความเป็นพิษของขยะอิเล็กทรอนิกส์
โดย  ดร. ศุลีพร  แสงกระจ่าง และนางสาวอรวรรณ  พู่พิสุทธิ์
รายละเอียด(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
จันทร์ 13 ก.ค. 15@ 16:07:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 190 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
      สัมภาษณ์  >  นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง  >  ดร. ประเสริฐ  ตปนียางกูร  >  ดร. สุจิตรา  วาสนาดำรงดี
รายละเอียด(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558
พฤหัสบดี 09 ก.ค. 15@ 07:29:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 292 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ   วารสารจุลนิติ ปีที่ 12  ฉบับที่ 3  พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศุกร์ 01 พ.ค. 15@ 10:39:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 586 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๙/๒๕๕๗

เรื่อง  ความผิดตาม (๑๕) ของบทนิยามคำว่า  "ความผิดมูลฐาน" ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
          พ.ศ. ๒๕๔๒

รายละเอียด>>


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศุกร์ 01 พ.ค. 15@ 10:35:41 ICT โดย law2012 (อ่าน 434 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๑๒๗/๒๕๕๗

เรื่อง  การเบิกเงินตามพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง
           พ.ศ. ๒๕๕๗

รายละเอียด>>


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: ระบบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากับพัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทย
ศุกร์ 01 พ.ค. 15@ 10:29:29 ICT โดย law2012 (อ่าน 205 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ ระบบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากับพัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทย
      สัมภาษณ์  >  รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพรรณ  นกสวน สวัสดี  >  รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ศิรินิล  >  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล
รายละเอียด
     

(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาควรมาจากการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง ศึกษากรณีการปฏิรูปสภาขุนนางของสหราชอาณาจักร และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ศุกร์ 01 พ.ค. 15@ 10:23:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 499 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาควรมาจากการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง ศึกษากรณีการปฏิรูปสภาขุนนางของสหราชอาณาจักร และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มประเทศอาเซียน (Should senators be elected or selected? : A study on the reform of the House of Lords and articles of the constitutions or laws relating to the selection of senators in ASEAN countries)
โดย  นางสาวสกลรัตน์  สร้างสมวงษ์  นิติกรปฏิบัติการ  สำนักกฎหมาย
รายละเอียด(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การลงประชามติ : เครื่องมือยุติความขัดแย้งในรัฐสภา (Referendum as the conflict resolution in the parliament)
ศุกร์ 01 พ.ค. 15@ 10:18:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 302 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

การลงประชามติ : เครื่องมือยุติความขัดแย้งในรัฐสภา (Referendum as the conflict resolution in the parliament)
โดย ชมพูนุท  ตั้งถาวร นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
รายละเอียด

 (แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)