ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:675532
ทั้งหมด:675678
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
หน้าต่างโลก: รัฐสภาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ตอนที่ 3
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 11:05:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 9 ครั้ง)
หน้าต่างโลกรัฐสภาของสาธารณรัฐสิงคโปร์
     
ตอนที่ 3  การตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: เหตุผลและความจำเป็นในกระบวนการฯ
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:53:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 9 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ เหตุผลและความจำเป็นในกระบวนการและรูปแบบการร่างกฎหมาย  :  มาตรารักษาการ

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:50:03 ICT โดย law2012 (อ่าน 8 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: คำปรารภและบทจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม รธน.
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:48:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 8 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ คำปรารภและบทจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลฯ
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:45:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 6 ครั้ง)
บทความทางวิชาการการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ของประเทศไทย
โดย  ดร.วิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบับย่อ)
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:41:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 10 ครั้ง)
บทความทางวิชาการยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบับย่อ)
โดย  สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:38:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
โดย  นายสมนัส  ขุนแสง
 

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การปฏิรูปกฎหมายสู่ปฏิรูปประเทศ
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:33:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 13 ครั้ง)
บทความทางวิชาการการปฏิรูปกฎหมายสู่ปฏิรูปประเทศ
โดย  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:18:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 8 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
      สัมภาษณ์ : ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล > นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:15:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 12 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
      สัมภาษณ์ : นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร > รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ  นกสวน สวัสดี


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: นักกฎหมายนิติบัญญัติ กับการปฏิรูปงานด้านนิติบัญญัติ
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:10:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 6 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ บทสัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง นักกฎหมายนิติบัญญัติ กับการปฏิรูปงานด้านนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
      สัมภาษณ์ : นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:03:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 13 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
      สัมภาษณ์ : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ์ > นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์ > ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์  บรมานันท์ 


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: จุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 09:15:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 25 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: จุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 09:12:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 7 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2561

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: จุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 4
พุธ 19 ธ.ค. 18@ 17:26:05 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

794 เรื่อง (53 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)