ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695366
ทั้งหมด:695512
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
วารสารจุลนิติ: ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2558
พุธ 29 เม.ย. 15@ 15:12:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 191 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ

    วารสารจุลนิติ  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2  มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2558(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปโครงสร้างดุลอำนาจรัฐในระบอบประชาธิปไตยไทยภายใต้กรอบอำนาจจตุอธิปัตย์
ศุกร์ 24 เม.ย. 15@ 13:53:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 152 ครั้ง)

การปฏิรูปโครงสร้างดุลอำนาจรัฐในระบอบประชาธิปไตยไทยภายใต้กรอบอำนาจจตุอธิปัตย์

(Structural Reform of State Power Balancing in Thai Democracy Under the Framework of Four Sovereign Powers)

รายละเอียด >>(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: บทวิเคราะห์ระบบรัฐสภาและระบบการเลือกตั้งเพื่อปรับใช้กับระบบการเมืองของราชอาณาจักรไทย
ศุกร์ 24 เม.ย. 15@ 13:49:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 254 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

บทวิเคราะห์ระบบรัฐสภาและระบบการเลือกตั้งเพื่อปรับใช้กับระบบการเมืองของราชอาณาจักรไทย
(An Analysis on Parliamentary Systems and Electoral Systems for the Purpose of Designing the Political System of the Kingdom of Thailand)
รายละเอียด >>(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: สภาปฏิรูปแห่งชาติกับการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ศุกร์ 24 เม.ย. 15@ 13:45:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 199 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

สภาปฏิรูปแห่งชาติกับการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗
ศุกร์ 24 เม.ย. 15@ 13:40:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 549 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครองสุงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

รายละเอียด >>(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: เรื่องเสร็จที่ ๙๕๓/๒๕๕๗
ศุกร์ 24 เม.ย. 15@ 13:36:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 413 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๕๓/๒๕๕๗

เรื่อง  สถานะของประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ๘ ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ
ศุกร์ 24 เม.ย. 15@ 13:23:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 175 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

ปาฐกถา เรื่อง "๘ ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ"(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: เส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย
ศุกร์ 24 เม.ย. 15@ 13:20:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 149 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

ปาฐกถา เรื่อง  "เส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย"(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมืองเพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน
ศุกร์ 24 เม.ย. 15@ 13:12:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 491 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

เรื่อง  "การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมืองเพื่อก้าวสู่อนาคตที่่มั่นคงและยั่งยืน"
   
สัมภาษณ์ ::  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. เทียนฉาย  กีระนันทน์ , ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ  เครืองาม , ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย์ และพลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ

รายละเอียด(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ:
ศุกร์ 24 เม.ย. 15@ 12:55:05 ICT โดย law2012 (อ่าน 156 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

เรื่อง "ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่ทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่"
    
สัมภาษณ์ :: รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย , ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ และรองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา

รายละเอียด(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558
จันทร์ 09 มี.ค. 15@ 15:49:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 291 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ

    วารสารจุลนิติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอน หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดระเบียบ "การชุมนุมสาธารณะ"
จันทร์ 24 พ.ย. 14@ 10:34:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 344 ครั้ง)
หน้าต่างโลก
ตอน หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดระเบียบ "การชุมนุมสาธารณะ"

รายละเอียด


(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ชุด The Sub-Prime Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ตอน เปิดบันทึกกลยุทธ์ หยุดวิกฤติ เศรษฐกิจโลก
จันทร์ 24 พ.ย. 14@ 10:33:11 ICT โดย law2012 (อ่าน 458 ครั้ง)
หน้าต่างโลก
ชุด The Sub-Prime Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ตอน เปิดบันทึกกลยุทธ์ หยุดวิกฤติ เศรษฐกิจโลก

รายละเอียด


(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 5 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ชุด The Sub-Prime Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ตอน วิกฤตการณ์การเงิน เศรษฐภัยครั้งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 21
จันทร์ 24 พ.ย. 14@ 10:31:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 427 ครั้ง)
หน้าต่างโลก
ชุด The Sub-Prime Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ตอน วิกฤตการณ์การเงิน เศรษฐภัยครั้งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 21

รายละเอียด(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 5 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ชุด The Sub-Prime Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ตอน นวัตกรรมมหาภัยแห่งโลกทุนนิยมเสรี
จันทร์ 24 พ.ย. 14@ 10:27:34 ICT โดย law2012 (อ่าน 386 ครั้ง)
หน้าต่างโลก
ชุด The Sub-Prime Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ตอน นวัตกรรมมหาภัยแห่งโลกทุนนิยมเสรี

รายละเอียด


(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)