ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:675533
ทั้งหมด:675679
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
หน้าต่างโลก: เนปาล : อวสานของระบอบประชาธิปไตย สาธารณรัฐใหม่แห่งชมพูทวีป
จันทร์ 24 พ.ย. 14@ 10:00:25 ICT โดย law2012 (อ่าน 297 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

เนปาล : อวสานของระบอบประชาธิปไตย สาธารณรัฐใหม่แห่งชมพูทวีป

รายละเอียด(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ชุด กรณีการตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร : The Interpretation of the judgment of
ศุกร์ 21 พ.ย. 14@ 11:33:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 139 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด กรณีการตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร : The Interpretation of the judgment of "the Temple of Preah Vihear"

      ตอนที่ ๔   การพิจารณาภาควาจา 

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ชุด กรณีการตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร : The Interpretation of the judgment of
ศุกร์ 21 พ.ย. 14@ 11:17:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 166 ครั้ง)

ชุด กรณีการตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร : The Interpretation of the judgment of "the Temple of Preah Vihear"
     
ตอนที่ ๕   การตีความคำพิพากษา (The Interpretation)

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 5 คะแนน)

หน้าต่างโลก: หลักกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาบางประการเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศุกร์ 21 พ.ย. 14@ 11:11:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 158 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

หลักกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาบางประการเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 4 คะแนน)

หน้าต่างโลก: นิติสัมพันธ์ของประชาคมอาเซียนและการอนุวัติการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย
ศุกร์ 21 พ.ย. 14@ 11:00:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 340 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

นิติสัมพันธ์ของประชาคมอาเซียนและการอนุวัติการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 11 (2557)
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 14:29:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 277 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ

    วารสารจุลนิติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1   มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

    วารสารจุลนิติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2   มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2557

    วารสารจุลนิติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3  พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2557

    วารสารจุลนิติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4  กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

    วารสารจุลนิติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 5  กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2557

    วารสารจุลนิติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 5 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ความทั่วไปเกี่ยวกับข้อมติขององค์การระหว่างประเทศ
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 13:55:34 ICT โดย law2012 (อ่าน 170 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ความทั่วไปเกี่ยวกับ "ข้อมติขององค์การระหว่างประเทศ"

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:51:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 197 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๕๖  วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เรื่อง  พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ 
        ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๗) หรือไม่

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๓-๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:44:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 199 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓ - ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
        ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) ว่า ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลัง
        กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
        หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 4 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:38:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 178 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๗  วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
        สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) หรือไม่

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:34:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 197 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๗  วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) ว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
        เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ 

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๑๙-๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:26:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 167 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙-๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง  พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๔๐ หรือไม่ 

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:15:08 ICT โดย law2012 (อ่าน 156 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เรื่อง  นายสฤษดิ์  ประดับศรี  กับสมาชิกพรรคเพื่อไทย รวม ๑๐๘ คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า มติของพรรคเพื่อไทยที่อนุญาตให้ นายสถิรพร  นาคสุข
        ลาออกจากการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
        หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม หรือไม่

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:07:50 ICT โดย law2012 (อ่าน 157 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๕๗  วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง  คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๔ กรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
        ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะรัฐมนตรีในการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 5 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๑๕-๑๘/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:02:54 ICT โดย law2012 (อ่าน 205 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕-๑๘/๒๕๕๖  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง  คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 5 คะแนน)

794 เรื่อง (53 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)