ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695652
ทั้งหมด:695798
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:34:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 235 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๗  วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) ว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
        เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ 

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๑๙-๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:26:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 208 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙-๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง  พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๔๐ หรือไม่ 

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:15:08 ICT โดย law2012 (อ่าน 199 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เรื่อง  นายสฤษดิ์  ประดับศรี  กับสมาชิกพรรคเพื่อไทย รวม ๑๐๘ คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า มติของพรรคเพื่อไทยที่อนุญาตให้ นายสถิรพร  นาคสุข
        ลาออกจากการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
        หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม หรือไม่

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:07:50 ICT โดย law2012 (อ่าน 193 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๕๗  วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง  คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๔ กรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
        ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะรัฐมนตรีในการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 5 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๑๕-๑๘/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 10:02:54 ICT โดย law2012 (อ่าน 230 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕-๑๘/๒๕๕๖  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง  คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 5 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 09:57:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 214 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๖๗ วรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ:
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 09:27:45 ICT โดย law2012 (อ่าน 201 ครั้ง)

กฎหมายและมาตรการในการป้องกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผ่นดินไหว
     สัมภาษณ์
:: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม , นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ และนายเกรียงศักดิ์  จันทรา 

 รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญกับอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา"
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 09:23:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 241 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

"อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญกับอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา" 

:: รองศาสราจารย์มานิต  จุมปา 

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน"
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 09:19:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 215 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

"คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน"

:: ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ , ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. กมลชัย  รัตนสกาววงศ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์ 

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "เทคนิคในการตอบข้อหารือทางด้านกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย" :: นายมีชัย ฤชุพันธุ์ และ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. อักขราทร จุฬารัตน
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 09:10:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 562 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

"เทคนิคในการตอบข้อหารือทางด้านกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย" :: นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ และ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. อักขราทร  จุฬารัตน 

 รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การเตรียมความพร้อมด้านนิติบัญญัติของรัฐสภาไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 08:25:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 191 ครั้ง)

การเตรียมความพร้อมด้านนิติบัญญัติของรัฐสภาไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" :: นายอรรถยุทธ์  ศรีสมุทร และ นายประกรณ์  นิลประพันธ์  

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: ประเทศไทยกับการเข้าเป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ : ข้อท้าทายและอนาคตของกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ" นายวรเดช วีระเวคิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 08:19:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 466 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

ประเทศไทยกับการเข้าเป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ : ข้อท้าทายและอนาคตของกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ":: นายวรเดช  วีระเวคิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลาวัณย์  ถนัดศิลปกุล 

รายละเอียด::(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: หลักการ สาระสำคัญ และการบังคับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 08:06:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 204 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

หลักการ สาระสำคัญ และการบังคับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ (แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis : RIA)
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 08:00:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 167 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis : RIA) 

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 07:53:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 418 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย 

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)