ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:675532
ทั้งหมด:675678
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
บทความทางวิชาการ: มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิทางสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการตรากฎหมายกองทุนชะล้างดินและน้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม
พุธ 19 พ.ย. 14@ 15:01:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 372 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิทางสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการตรากฎหมายกองทุนชะล้างดินและน้ำปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม 
รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ผลผูกพันของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน
พุธ 19 พ.ย. 14@ 14:58:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 257 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

ผลผูกพันของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน 
รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ลักษณะทั่วไปของคำวินิจฉัยและผลผูกพันของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
พุธ 19 พ.ย. 14@ 14:56:33 ICT โดย law2012 (อ่าน 218 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

ลักษณะทั่วไปของคำวินิจฉัยและผลผูกพันของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ปัญหาการอ้างสิทธิและการบังคับใช้กฎหมายเหนือมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำในเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างประเทศที่มีชายฝั่งทะเลประชิดติดกับและตรงข้ามกับประเทศไทย
พุธ 19 พ.ย. 14@ 14:54:08 ICT โดย law2012 (อ่าน 384 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

ปัญหาการอ้างสิทธิและการบังคับใช้กฎหมายเหนือมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำในเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างประเทศที่มีชายฝั่งทะเลประชิดติดกับและตรงข้ามกับประเทศไทย 
รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดให้มี ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พุธ 19 พ.ย. 14@ 14:49:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 230 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดให้มี ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หลักนิติธรรม
พุธ 19 พ.ย. 14@ 14:45:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 272 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

หลักนิติธรรม 
รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การตีความคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (The Interpretation of the International Court of Justice's Judgments
พุธ 19 พ.ย. 14@ 14:42:59 ICT โดย law2012 (อ่าน 217 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

การตีความคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  (The Interpretation of the International Court of Justice's Judgments)
รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หลักสูจริตในระบบกฎหมาย
พุธ 19 พ.ย. 14@ 14:39:11 ICT โดย law2012 (อ่าน 173 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

หลักสุจริตในระบบกฎหมาย
รายละเอียด(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย
พุธ 19 พ.ย. 14@ 14:28:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 488 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย
รายละเอียด..(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๒๓ / ๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พุธ 15 ม.ค. 14@ 14:05:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 249 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (บริษัท สยามโมเดิร์นพลาสติก อินดัสทรี จำกัด) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา  ๑๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐ หรือไม่

รายละเอียด...(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมไทย
พุธ 16 ต.ค. 13@ 12:29:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 313 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "หลักการตีความกฎหมายตามครรลองของหลักนิติรัฐและนิติธรรม" ศ.(พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร / ศ. กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 11:53:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 1157 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 4 คะแนน)

ผู้ช่วยเลขานุการตามข้อบังคับฯ กับปัญหาในทางปฏิบัติ (สมใบ มูลจันที)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 15:09:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 323 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | จำนวน: 4 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หลักการไม่เลือกปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ [Non - Discrimination] ..(จุฬารัตน์ ยะปะนัน)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 14:31:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 1803 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 5 คะแนน)

794 เรื่อง (53 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)