ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695652
ทั้งหมด:695798
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: นักกฎหมายนิติบัญญัติ กับการปฏิรูปงานด้านนิติบัญญัติ
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:10:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ บทสัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง นักกฎหมายนิติบัญญัติ กับการปฏิรูปงานด้านนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
      สัมภาษณ์ : นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 10:03:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 37 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
      สัมภาษณ์ : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ์ > นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์ > ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์  บรมานันท์ 


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: จุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 09:15:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 85 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: จุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 09:12:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2561

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: จุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 4
พุธ 19 ธ.ค. 18@ 17:26:05 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: รัฐสภาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ตอนที่ 2
จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 15:40:54 ICT โดย law2012 (อ่าน 66 ครั้ง)
หน้าต่างโลกรัฐสภาของสาธารณรัฐสิงคโปร์
      ตอนที่ 2


(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ความผิดฐานแจ้งความเท็จ ยักยอกและรับของโจร
จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 15:37:08 ICT โดย law2012 (อ่าน 65 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายความผิดฐานแจ้งความเท็จ ยักยอก และรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 2
จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 15:34:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 70 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ  ตอนที่ 2  ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ผลบังคับทางกฎหมายสำหรับกฎหมายลำดับรองที่ไม่ได้มีการประกาศในราชกิจจานเบกษา
จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 15:31:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 80 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติผลบังคับทางกฎหมายสำหรับกฎหมายลำดับรองที่ไม่ได้มีการประกาศในราชกิจจานเบกษา


(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 15:28:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 59 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 40/2560
จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 15:26:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 63 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 40/2560  วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2560
เรื่อง 
คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด


(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561
จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 15:22:03 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างกฎหมายน่าสนใจ: ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ตอนที่ 2
จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 15:18:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 36 ครั้ง)
ร่างกฎหมายที่น่าสนใจร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ตอนที่ 2 (หมวด 4 ส่วนที่ 2 ถึงบทเฉพาะกาล)

(แสดงความเห็น? | ร่างกฎหมายน่าสนใจ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย
จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 15:03:47 ICT โดย law2012 (อ่าน 55 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การปฏิรูปการเมือง
จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 15:01:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
บทความทางวิชาการการปฏิรูปการเมือง
โดย  นายวิชาญ  ทรายอ่อน


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)