ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695652
ทั้งหมด:695798
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
หน้าต่างโลก: รัฐสภาของสาธารณรัฐสิงคโปร์
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 17:36:11 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
หน้าต่างโลกรัฐสภาของสาธารณรัฐสิงคโปร์
       ตอนที่ 1


(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ความผิดเกี่ยวกับการอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 17:33:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายความผิดเกี่ยวกับการอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 17:28:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลระบบการชำระเงินและบริการการชำระเงินตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 17:25:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 33 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลระบบการชำระเงินและบริการการชำระเงินตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

การกำหนดโทษอาญาตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 17:22:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
การกำหนดโทษอาญาตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 1/2560 และ ที่ 3/2560
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 17:19:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 165 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูย ที่ 1/2560 วันที่ 5 กันยายน พุทธศักราช 2560
เรื่อง     ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1)
           ประกอบมาตรา 263 ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... มาตรา 56 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2560 วันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2560
เรื่อง     คณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคห้า ว่าร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากร
           แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคสาม 
           ที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคสอง หรือไม่(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 17:09:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ตอนที่ 1 (หมวด 1 ถึงหมวด 4 ส่วนที่ 1 ผังเมืองรวม)
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 17:05:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 24 ครั้ง)
ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ตอนที่ 1 (หมวด 1 ถึงหมวด 4 ส่วนที่ 1 ผังเมืองรวม)

(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ความเหมาะสมของการกำหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 17:01:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 41 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ ความเหมาะสมของการกำหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ปฏิรูปการปล่อยชั่วคราวเพื่อความเสมอภาค
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 16:57:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 64 ครั้ง)
บทความทางวิชาการปฏิรูปการปล่อยชั่วคราวเพื่อความเสมอภาค
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง  ศรีสนิท


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 16:51:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 70 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
       สัมภาษณ์  > ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ > พลเอก บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์ > นายสราวุธ  เบญจกุล


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2561
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 15:05:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 69 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2561

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....
อังคาร 19 มิ.ย. 18@ 07:50:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา
ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....

โดย นายโสภณ  ชาตบุษย์จารุ  นิติกรชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย 2 สำนักกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | หนึ่งสัปดาห์กับ สนช. | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
อังคาร 19 มิ.ย. 18@ 07:47:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 22 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา


ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

โดย นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ  นิติกรชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย 1  สำนักกฎหมาย(แสดงความเห็น? | หนึ่งสัปดาห์กับ สนช. | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ....
อังคาร 19 มิ.ย. 18@ 07:43:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 20 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา
ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ....

โดย นางจินดา  ศรีเพ็งแก้ว  นิติกรชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย 2  สำนักกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | หนึ่งสัปดาห์กับ สนช. | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)