ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:689090
ทั้งหมด:689236
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

คมความคิด : พ.ย.-ธ.ค. 2556
พุธ 28 ก.ย. 16@ 13:47:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 19 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ย.-ต.ค. 2556
พุธ 28 ก.ย. 16@ 13:45:34 ICT โดย law2012 (อ่าน 14 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญคดีเกี่ยวกับกรณีกรรมการ ป.ป.ช. ได้ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ค.-ส.ค. 2556
พุธ 28 ก.ย. 16@ 12:32:33 ICT โดย law2012 (อ่าน 16 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญคดีการขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : พ.ค.-มิ.ย. 2556
พุธ 28 ก.ย. 16@ 12:30:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 14 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญคดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : มี.ค.-เม.ย. 2556
พุธ 28 ก.ย. 16@ 12:29:02 ICT โดย law2012 (อ่าน 16 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญปัญหาข้อกฎหมายของความหมายคำว่า "ต้องคำพิพากษาให้จำคุก" ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ม.ค.-ก.พ. 2556
พุธ 28 ก.ย. 16@ 09:57:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 16 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการออกเสียงประชามติ ; เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ "กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
โดยกำหนดหลักการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่" 


(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : พ.ย.-ธ.ค. 2555
พุธ 28 ก.ย. 16@ 09:54:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 17 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญสิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 212 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ย.-ตค. 2555
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 10:36:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 23 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ค.-ส.ค. 2555
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 10:14:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 16 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญสภาพบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : พ.ค.-มิ.ย. 2555
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 10:12:47 ICT โดย law2012 (อ่าน 16 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญปัญหาการยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 วรรคสอง 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : มี.ค.-เม.ย. 2555
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 10:11:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 18 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญกลไกการตรวจสอบการตราพระราชกำหนดของฝ่ายบริหาร 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ม.ค.-ก.พ. 2555
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 10:06:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 15 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญแนวความคิดและทฤษฎีในกรณีการให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตำแหน่ง 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : พ.ย.-ธ.ค. 2554
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 10:06:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 18 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ย.-ต.ค. 2554
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 10:02:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 23 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญปัญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและองค์กรที่มีอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ค.-ส.ค. 2554
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:57:59 ICT โดย law2012 (อ่าน 21 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญกระบวนการทางการเมืองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

65 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)