ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:689091
ทั้งหมด:689237
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

คมความคิด : พ.ค.-มิ.ย. 2554
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:52:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 16 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการยุบสภาผู้แทนราษฎร : ดุลยภาพแห่งอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ   

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : มี.ค.-เม.ย. 2554
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:48:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 15 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ม.ค.-ก.พ. 2554
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:42:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 19 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญหลักความเสมอภาคภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : พ.ย.-ธ.ค. 2553
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:40:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 19 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญปัญหาในทางปฏิบัติของการยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ย.-ต.ค. 2553
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:38:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 17 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญลำดับศักดิ์ทางกฎหมายระหว่าง "พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ" กับ "พรบ. ตามรัฐธรรมนูญ 2550" 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ค.-ส.ค. 2553
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:34:29 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญหลักการตีความรัฐธรรมนูญ 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : พ.ค.-มิ.ย. 2553
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:32:03 ICT โดย law2012 (อ่าน 15 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญปัญหาในทางปฏิบัติของการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชน 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : มี.ค.-เม.ย. 2553
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:17:11 ICT โดย law2012 (อ่าน 16 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญระบบคณะกรรมาธิการกลไกการทำงานของสภา 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ม.ค.-ก.พ. 2553
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:15:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 16 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติ 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : พ.ย.-ธ.ค. 2552
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:13:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 17 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ย.-ต.ค. 2552
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:11:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 17 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญปัญหาทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ย.-ต.ค. 2552
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:11:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 21 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญปัญหาทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ค.-ส.ค. 2552
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 09:03:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 21 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญอำนาจนิติบัญญัติของฝ่ายบริหารในการตราพระราชกำหนด 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : พ.ค.-มิ.ย. 2552
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 08:51:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 13 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการปฏิรูปสื่อภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : มี.ค.-เม.ย. 2552
อังคาร 27 ก.ย. 16@ 08:46:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 15 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญหนังสือสัญญาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 190 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

65 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)