ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695785
ทั้งหมด:695931
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

มุมสะท้อนความคิด: การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
จันทร์ 05 ส.ค. 19@ 14:50:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 57 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ตอนที่ 1  ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน


(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
จันทร์ 01 ก.ค. 19@ 16:23:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 67 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ

ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ประเด็นข้อพิจารณาในการบัญญัติกฎหมาย
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 14:01:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 59 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติประเด็นข้อพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับค่าปรับทางปกครองหรือโทษปรับทางปกครอง

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 13:59:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: คดีเกี่ยวกับกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 13:56:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติคดีเกี่ยวกับกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ผลบังคับทางกฎหมายสำหรับกฎหมายลำดับรองที่ไม่ได้มีการประกาศในราชกิจจานเบกษา
จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 15:31:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 80 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติผลบังคับทางกฎหมายสำหรับกฎหมายลำดับรองที่ไม่ได้มีการประกาศในราชกิจจานเบกษา


(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลระบบการชำระเงินและบริการการชำระเงินตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 17:25:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 33 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลระบบการชำระเงินและบริการการชำระเงินตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ข้อพิจารณาในการออกกฎของฝ่ายปกครองที่กำหนดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 14:57:25 ICT โดย law2012 (อ่าน 49 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติข้อพิจารณาในการออกกฎของฝ่ายปกครองที่กำหนดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: การทำหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:32:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 47 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการทำหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: การนับระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติกรณีกำหนดให้มีผลบังคับเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
พุธ 22 พ.ย. 17@ 16:14:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการนับระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติกรณีกำหนดให้มีผลบังคับเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชกำหนดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 11:05:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 33 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชกำหนดตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนุญ
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:40:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 56 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ

หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนุญ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐  (แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มี.ค.-เม.ย. 2560
ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 12:05:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 57 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับผลงานด้านการตรากฎหมาย

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ม.ค.-ก.พ. 2560
ศุกร์ 19 พ.ค. 17@ 08:25:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 40 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการนำหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษตามกฎหมายต่างประเทศมาบังคับใช้กับคดีละเมิดตามกฎหมายไทย(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ย.-ธ.ค. 2559
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 16:14:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 53 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบธุรกิจที่พักรายวัน

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

67 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)