ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695472
ทั้งหมด:695618
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: การปฏิรูปกฎหมาย

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

การปฏิรูปกฎหมาย: ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตอนที่ 1
จันทร์ 05 ส.ค. 19@ 14:33:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 48 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายคู่ชีวิต


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: มาตรการในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายไทย
จันทร์ 01 ก.ค. 19@ 16:28:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 52 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายมาตรการในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายไทย


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: การจัดสวัสดิภาพสัตว์
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 14:08:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายการจัดสวัสดิภาพสัตว์


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับโดรน
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 14:06:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับโดรน


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: โทษทางกฎหมายกรณีการกีดขวางทางจราจรโดยไม่ให้ทางแก่รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 14:04:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายโทษทางกฎหมายกรณีการกีดขวางทางจราจรโดยไม่ให้ทางแก่รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 2
จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 15:34:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 70 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ  ตอนที่ 2  ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 17:28:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ตอนที่ ๒ สาระสำคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 15:00:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 39 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ตอนที่ ๒ สาระสำคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ
พุธ 22 พ.ย. 17@ 16:20:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 34 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: หลักการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายต่างประเทศ
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 10:57:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 39 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายหลักการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายต่างประเทศ


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:48:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมาย

หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: มี.ค.-เม.ย. 2560
ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 12:12:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 27 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายมาตรการและกลไกในการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: การคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวนคดีอาญา
ศุกร์ 19 พ.ค. 17@ 08:28:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายการคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวนคดีอาญา


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 16:12:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ก.ย.-ต.ค. 2559
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 17:41:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายสถาบันวิทยาลัยชุมชน : Institute of Community Colleges 


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

64 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)