ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:689014
ทั้งหมด:689160
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: สารพันปัญหากฎหมาย

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

สารพันปัญหากฎหมาย: มี.ค.-เม.ย. 2557
พุธ 05 ต.ค. 16@ 15:53:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 20 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายมาตการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาแก่เด็กหรือเยาวชน 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ม.ค.-ก.พ. 2557
พุธ 05 ต.ค. 16@ 15:52:05 ICT โดย law2012 (อ่าน 17 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายมาตรการทางกฎหมายกับปัญหาการใช้บัตรเครดิตของประชาชน 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ย.-ธ.ค. 2556
พุธ 05 ต.ค. 16@ 15:26:50 ICT โดย law2012 (อ่าน 18 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ย.-ต.ค. 2556
พุธ 05 ต.ค. 16@ 15:25:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 22 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากมลพิษน้ำมัน 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ค.-ส.ค. 2556
พุธ 05 ต.ค. 16@ 15:23:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 15 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหลักเกณฑ์ในการคืนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท  

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ค. - มิ.ย. 2556
พุธ 05 ต.ค. 16@ 15:22:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 18 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายปัญหาการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: มี.ค.-เม.ย. 2556
พุธ 05 ต.ค. 16@ 13:38:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 19 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายการคุ้มครองพยานบุคคลในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทย 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ม.ค.-ก.พ. 2556
พุธ 05 ต.ค. 16@ 13:36:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 20 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา : กับการยกเลิกโทษประหารชีวิต 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ย.-ธ.ค. 2555
พุธ 05 ต.ค. 16@ 13:34:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 17 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายสิทธิและโอกาสของคนพิการในการประกอบอาชีพและการจ้างงาน 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ย.-ต.ค. 2555
พุธ 05 ต.ค. 16@ 13:01:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 19 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายกระบวนการยุติธรรมกับการเยียวยาความเสีนหายแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ค.-ส.ค. 2555
พุธ 05 ต.ค. 16@ 12:58:50 ICT โดย law2012 (อ่าน 13 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหนังสือแสดงเจตนา  :  ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ค.-มิ.ย. 2555
พุธ 05 ต.ค. 16@ 12:57:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 16 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: มี.ค.-เม.ย. 2555
พุธ 05 ต.ค. 16@ 12:56:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 15 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายการประกันภัยอิสรภาพ : ทางเลือกในการแก้ปัญหาการปล่อยชั่วคราวในคดีอาญา 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ม.ค.-ก.พ. 2555
พุธ 05 ต.ค. 16@ 12:54:41 ICT โดย law2012 (อ่าน 19 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายมาตรการชะลอการฟ้อง : ทางเลือกและโอกาสของผู้กระทำผิดอาญา  

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ย.-ธ.ค. 2554
พุธ 05 ต.ค. 16@ 12:52:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 13 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

73 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)