ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:689014
ทั้งหมด:689160
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: สารพันปัญหากฎหมาย

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ย.-ต.ค. 2554
พุธ 05 ต.ค. 16@ 12:51:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 18 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหลักการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ค.-ส.ค. 2554
พุธ 05 ต.ค. 16@ 12:49:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 17 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายสิทธิในการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ค.-มิ.ย. 2554
พุธ 05 ต.ค. 16@ 12:46:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 18 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายการเยียวยาบุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถ 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: มี.ค.-เมย. 2554
พุธ 05 ต.ค. 16@ 12:44:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 19 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหลักเกณฑ์ในการลบล้างคำสั่งทางปกครอง 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ม.ค.-ก.พ. 2554
พุธ 05 ต.ค. 16@ 12:43:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 18 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมาย

คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ย. - ธ.ค. 2553
พุธ 05 ต.ค. 16@ 12:41:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 17 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน : ความสำคัญที่ถูกมองข้าม 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ย.-ต.ค. 2553
พุธ 05 ต.ค. 16@ 11:26:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 15 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายการเยียวยาผู้เสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุข 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ค.-ส.ค. 2553
พุธ 05 ต.ค. 16@ 11:24:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 16 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหลักทั่วไปในการตีความกฎหมายแพ่งและอาญา 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ค.-มิ.ย. 2553
พุธ 05 ต.ค. 16@ 11:22:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 16 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายภาษีมลพิษ : มาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อมแนวใหม่ 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: มี.ค.-เม.ย. 2553
พุธ 05 ต.ค. 16@ 11:11:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 18 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายการยกเลิก ส.ค.1 แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินได้จริงหรือ 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ม.ค.-ก.พ. 2553
พุธ 05 ต.ค. 16@ 11:08:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 19 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ย.-ธ.ค. 2552
พุธ 05 ต.ค. 16@ 11:06:44 ICT โดย law2012 (อ่าน 13 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานอภัยโทษ 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ย.-ต.ค. 2552
พุธ 05 ต.ค. 16@ 10:55:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 20 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายโฉนดชุมชน : ทางเลือกใหม่ในการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ค.-ส.ค. 2552
พุธ 05 ต.ค. 16@ 09:29:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 18 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายนโยบายการประกันราคา : ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย  

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ค.-มิ.ย. 2552
พุธ 05 ต.ค. 16@ 09:24:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 22 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายนมโรงเรียนกับการทุจริตในภาครัฐ 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

73 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)