ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:689088
ทั้งหมด:689234
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: บทความทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

บทความทางวิชาการ: คำสั่งทางปกครองกับผู้แปลงเพศ (วัชรินทร์ สังสีแก้ว)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:49:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 218 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ประเทศไทยกับการให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมสำหรับศาลอาญาระหว่างประเทศ (ธีรพัฒน์ อัศวสังสิทธิ)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:46:59 ICT โดย law2012 (อ่าน 241 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: บทบาทของนักกฎหมายในการวางกฎเกณฑ์เพื่อความเป็นธรรมแก่สังคม (ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:45:11 ICT โดย law2012 (อ่าน 211 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หลักการห้ามมิให้รัฐมนตรีดำรงตำแหน่งในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามมาตรา 208 ของรัฐธรรมนูญ (สุทธิมาตร จันทร์แดง)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:43:32 ICT โดย law2012 (อ่าน 194 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์และเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 (จุฬารัตน์ ยะปะนัน)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:42:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 182 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ปัญหาการดำเนินคดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 63 (มนตรี สิงหะ)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:40:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 268 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในประเทศฝรั่งเศส (ปราโมช โศภิษฐนภา)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:27:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 190 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: รัฐธรรมนูญมาตรา 33 ผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่ (น้ำแท้ มีบุญสร้าง)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:26:11 ICT โดย law2012 (อ่าน 274 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: กฎหมายพรรคการเมือง : ช่องว่าง ช่องทาง (วัชรินทร์ สังสีแก้ว)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:24:45 ICT โดย law2012 (อ่าน 194 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ปัญหารูปแบบการระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมาย
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:23:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 167 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา (จุฬารัตน์ ยะปะนัน)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:21:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 155 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การพัฒนากฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประเทศกำลังพัฒนา (วรลักษณ์ สงวนแก้ว)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:11:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 199 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ข้อสังเกตการจัดหาพัสดุดดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) กับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ปราโมช โศภิษฐนภา)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:09:44 ICT โดย law2012 (อ่าน 459 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การเขียนกฎหมาย (ศ.ดร.อรุณ ภาณุพงศ์)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:08:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 369 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การจัดทำเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:06:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 165 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

204 เรื่อง (14 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)