ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:689089
ทั้งหมด:689235
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: บทความทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

บทความทางวิชาการ: ระบบกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองยุโรป (วรลักษณ์ สงวนแก้ว)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:04:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 187 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: สมาชิกวุฒิสภากับจุดเปลี่ยนผ่านทางการเมืองไทย : เรียนรู้อดีตเพื่ออนาคต (สมใบ มูลจันที)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:03:12 ICT โดย law2012 (อ่าน 243 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: แนวทางการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในราชอาณาจักรสยาม (รศ.ประหยัด หงษ์ทองคำ)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:01:29 ICT โดย law2012 (อ่าน 193 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การร่างประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสในสมัยนโปเลียน โบนาปาร์ต (ดร.ธนกร วรปรัชญากุล)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 15:59:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 869 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ชะลอการฟ้อง กฎหมายดี ๆ ที่ถูกบิดเบือน (น้ำแท้ มีบุญสร้าง)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 15:58:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 333 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: วุฒิสภา : ปัญหาและอุปสรรค มิติด้านการเข้าสู่ตำแหน่ง (ต่อจากฉบับที่แล้ว) (สมใบ มูลจันที)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 15:56:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 184 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: แนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญทางสังคม (วรลักษณ์ สงวนแก้ว)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 15:54:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 280 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ปัญหาสถานะของคนไทย 131 คน : มุมมองทางกฎหมายระหว่างประเทศ (รศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 15:52:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 183 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ข้อเสนอแนะสำหรับการรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ในที่เดียวกัน
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 15:51:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 195 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หลักอินทภาษในกฎหมายตราสามดวง และสภาพบังคับของกฎหมายตราสามดวงในปัจจุบัน (ณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 15:49:43 ICT โดย law2012 (อ่าน 656 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสู่การแก้ไขเพิมเติมรัฐธรรมนูญ 2540 (นงเยาว์ ประพิณ)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 15:47:54 ICT โดย law2012 (อ่าน 234 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: วุฒิสภา : ปัญหาและอุปสรรค มิติด้านที่มาและสถานะทางการเมือง (สมใบ มูลจันที)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 15:46:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 165 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ภาวะเบี่ยงเบนทางเพศกับกฎหมาย (วัชรินทร์ สังสีแก้ว)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 15:44:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 248 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การทดลองใช้กฎหมาย (ปราโมช โศภิษฐนภา)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 15:41:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 210 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: สิทธิในการเข้าร่วมทางการเมืองของคนต่างด้าวในประเทศไทย
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 15:37:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 173 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

204 เรื่อง (14 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)