ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:689089
ทั้งหมด:689235
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: บทความทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท : ทางเลือกของสังคมไทย
พุธ 16 ต.ค. 13@ 10:42:25 ICT โดย law2012 (อ่าน 247 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ปัญหาหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลภายใต้กฎอัยการศึก (อารยา สุขสม)
พุธ 02 ต.ค. 13@ 16:10:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 493 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 4 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การทดลองใช้กฎหมาย (ปราโมช โศภิษฐนภา)
พุธ 02 ต.ค. 13@ 16:07:05 ICT โดย law2012 (อ่าน 235 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: กฎหมายยอมรับสถานะผู้ผ่าตัดแปลงเพศของประเทศในทวีปยุโรปเงื่อนไข : สถานะทางกำหมายภายหลังการแปลงเพศ (วัชรินทร์ สังสีแก้ว)
พุธ 02 ต.ค. 13@ 16:04:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 965 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: รัฐธรรมนูญยุโรป (ปราโมช โศภิษฐนภา)
พุธ 02 ต.ค. 13@ 16:02:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 271 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ความเป็นมาของบทบัญญัติแห่งกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของประธานวุฒิสภาในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คริษฐา ดาราศร)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 16:08:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 239 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสอยู่ภายใต้กรควบคุมของศาลปกครองหรือไม่ (ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 16:06:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 484 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 5 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การตรวจสอบกระบวนการสรรหาองค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยวุฒิสภา : อีกหนึ่งมิติของการปฏิรูปการเมือง
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 16:04:44 ICT โดย law2012 (อ่าน 254 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : แนวคิดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ การดำเนินงานปัญหาและแนวทางการพัฒนา (รศ.ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 16:01:59 ICT โดย law2012 (อ่าน 736 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: มิติประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญ : กรณีรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับรัฐธรรมนูญไทย (ดร.เชาวนะ ไตรมาศ)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 15:12:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 281 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ปัญหาการทำหน้าที่ต่อไปของวุฒิสภาในกรณีอายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 15:11:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 224 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

ผู้ช่วยเลขานุการตามข้อบังคับฯ กับปัญหาในทางปฏิบัติ (สมใบ มูลจันที)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 15:09:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 336 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | จำนวน: 4 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การแสวงหาพยานหลักฐานโดยการล่อให้กระทำความผิด (จุฬารัตน์ ยะปะนัน)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 15:05:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 424 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ที่มาของตำแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายในการรักษาสันติภาพและความมั่นคง (เกรียงศักดิ์ แจ้งสว่าง)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 15:03:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 296 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: 7 ปีแห่งการปฏิรูปการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในวาระ 72 ปี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 15:01:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 268 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

204 เรื่อง (14 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)