ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:689089
ทั้งหมด:689235
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: บทความทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

บทความทางวิชาการ: การตีความกฎหมายกับการเปิดเผยรายงานการประชุมของรัฐสภา ตอนที่ 3...(คริษฐา ดาราศร)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 14:56:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 319 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อไปในกรณีที่อายุของ ส.ส. สิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร (ภาณุมาศ วราหะไพฑูรย์)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 14:53:34 ICT โดย law2012 (อ่าน 304 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ธุรกิจบริการทางเพศ : สังคมไทยจะไปทางไหน (สุทธิมาตร จันทร์แดง)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 14:48:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 237 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกับการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เจษฎา นาคะรัมภะ)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 14:43:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 183 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขั้นกรรมาธิการวุฒิสภา (สมใบ มูลจันที)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 14:39:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 311 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การตีความกฎหมายกับการเปิดเผยรายงานการประชุมของรัฐสภา ภาค 2 (คริษฐา ดาราศร)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 14:37:54 ICT โดย law2012 (อ่าน 223 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: กระบวนการตรากฎหมายในฝ่ายนิติบัญญัติ (ภาณุมาศ วราหะไพฑูรย์)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 14:36:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 214 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: วิเคราะห์เสถียรภาพของพรรคการเมืองไทยจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (นภพร ชวรงคกร)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 14:34:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 243 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หลักการไม่เลือกปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ [Non - Discrimination] ..(จุฬารัตน์ ยะปะนัน)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 14:31:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 1814 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 5 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญกับแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 (บรรหาร กำลา)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 14:27:25 ICT โดย law2012 (อ่าน 221 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายกับการเปิดเผยรายงานการประชุมของรัฐสภา..ตอนที่ 1 (คริษฐา ดาราศร)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 10:50:32 ICT โดย law2012 (อ่าน 235 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับการดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (สุรางค์รัตน์ บุญสรรค์)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 10:48:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 187 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: กระบวนการตรากฎหมายในฝ่ายบริหาร (ภาณุมาศ วราหะไพฑูรย์)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 10:45:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 262 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: สนธิสัญญาทวิภาคีก่อตั้งเขตการค้าเสรีไทยออสเตรเลียกับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (ผช.ศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนาพานิช)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 10:43:29 ICT โดย law2012 (อ่าน 224 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ปัญหาการเลือกตั้งในระบบการเมืองไทย : ความเป็นไปและการแก้ไขของ กกต. (สุทธิมาตร จันทร์แดง)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 10:41:32 ICT โดย law2012 (อ่าน 504 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

204 เรื่อง (14 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)