ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:689090
ทั้งหมด:689236
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: บทความทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

บทความทางวิชาการ: ศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court) กับปัญหาในเข้าเป็นภาคของไทย (เกรียงศักดิ์ แจ้งสว่าง)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 10:39:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 916 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (เจษฎา นาคะรัมภะ)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 10:11:29 ICT โดย law2012 (อ่าน 205 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การบัญชีภาษีอากรภาครัฐกับบทบาทในการสนับสนุนการคลังภาครัฐ (สุวิมล เจียมวงศ์แพทย์)
พุธ 25 ก.ย. 13@ 16:30:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 290 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด...

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การออกเสียงประชามติ (ชุตินธร ทวีโรจน์กุลศรี)
พุธ 25 ก.ย. 13@ 16:27:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 248 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด...

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: กระบวนการนิติบัญญัติในบริบทของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (ภาณุมาศ วราหะไพฑูรย์)
พุธ 25 ก.ย. 13@ 16:23:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 240 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด...

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การกำกับดูแลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประชาชน (เจษฎา นาคะรัมภะ)
พุธ 25 ก.ย. 13@ 16:03:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 212 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด...(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 (เกรียงศักดิ์
อังคาร 24 ก.ย. 13@ 13:08:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 972 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด...

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: สังคมธรรมาภิบาลไทย (นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย์)
อังคาร 24 ก.ย. 13@ 12:58:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 372 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด...

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญความจริงและในทางปฏิบัติ (อุระ หวังอ้อมกลาง)
อังคาร 24 ก.ย. 13@ 12:41:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 237 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด..(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

204 เรื่อง (14 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)