ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:689090
ทั้งหมด:689236
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: บทความทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

บทความทางวิชาการ: แนวทางการจัดทำ การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 11:56:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 36 ครั้ง)
บทความทางวิชาการแนวทางการจัดทำ การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
โดย  กองบรรณาธิการ 

(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: แนวทางการจัดทำ การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 11:56:32 ICT โดย law2012 (อ่าน 21 ครั้ง)
บทความทางวิชาการแนวทางการจัดทำ การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
โดย  กองบรรณาธิการ 

(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: จากยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิรูปประเทศต้องเสริมใยเหล็กด้วยการปรองดอง
ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 11:19:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 22 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

จากยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิรูปประเทศต้องเสริมใยเหล็กด้วยการปรองดอง
โดย  ดร. เริงศักดิ์  สูทกวาทิน
     (แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หลักการตรากฎหมายที่ดีของฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 14:50:50 ICT โดย law2012 (อ่าน 24 ครั้ง)
บทความทางวิชาการหลักการตรากฎหมายที่ดีของฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา
โดย  นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์  สำนักกฎหมาย
 


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ประสิทธิภาพของ "รัฐสภา" ภายใต้เจตนารมณ์ของ "รัฐธรรมนูญ"
พุธ 30 พ.ย. 16@ 12:39:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 14 ครั้ง)
บทความทางวิชาการประสิทธิภาพของ "รัฐสภา" ภายใต้เจตนารมณ์ของ "รัฐธรรมนูญ"  ตอนที่ ๓
โดย นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
 

(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ประสิทธิภาพของ "รัฐสภา" ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 14:31:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 21 ครั้ง)
บทความทางวิชาการประสิทธิภาพของ "รัฐสภา" ภายใต้เจตนารมณ์ของ "รัฐธรรมนูญ" ตอนที่ ๒
โดย  นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์  


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การพิสูจน์ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์จากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 14:23:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 24 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

การพิสูจน์ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์จากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ
โดย  ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล (แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ประสิทธิภาพของรัฐสภา ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
จันทร์ 18 เม.ย. 16@ 18:16:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 52 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ  เรื่อง  ประสิทธิภาพของ  "รัฐสภา" ภายใต้เจตนารมณ์ของ "รัฐธรรมนูญ"   ตอนที่ ๑
โดย  นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์  นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย  (แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ประชามติ
จันทร์ 18 เม.ย. 16@ 18:08:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 68 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ เรื่อง   ประชามติ
โดย  นายอนุรักษ์  นิยมเวช  อดีตสมาชิกวุฒิสภา  (แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: บทบัญญัติค้ำประกันและจำนองที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
อังคาร 10 พ.ย. 15@ 09:31:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 78 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

บทบัญญัติค้ำประกันและจำนองที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
โดย  นายอนุรักษ์  นิยมเวช  อดีตสมาชิกวุฒิสภา(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ปัญหาการใช้กฎหมายต่างประเทศในศาลไทย
พุธ 16 ก.ย. 15@ 11:12:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 389 ครั้ง)
บทความทางวิชาการปัญหาการใช้กฎหมายต่างประเทศในศาลไทย (Problem arising from applying foreign laws in Thai courts)
โดย  นายยศพนธ์  นิติรุจิโรจน์ และนายติณเมธ  วงศ์ใหญ่ 

(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: กฎหมายภาษีมรดก
พุธ 16 ก.ย. 15@ 11:07:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 96 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

กฎหมายภาษีมรดก     
โดย  นายอนุรักษ์  นิยมเวช
รายละเอียด(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ความเป็นพิษของขยะอิเล็กทรอนิกส์
จันทร์ 13 ก.ค. 15@ 16:12:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 209 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

ความเป็นพิษของขยะอิเล็กทรอนิกส์
โดย  ดร. ศุลีพร  แสงกระจ่าง และนางสาวอรวรรณ  พู่พิสุทธิ์
รายละเอียด(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาควรมาจากการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง ศึกษากรณีการปฏิรูปสภาขุนนางของสหราชอาณาจักร และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ศุกร์ 01 พ.ค. 15@ 10:23:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 489 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาควรมาจากการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง ศึกษากรณีการปฏิรูปสภาขุนนางของสหราชอาณาจักร และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มประเทศอาเซียน (Should senators be elected or selected? : A study on the reform of the House of Lords and articles of the constitutions or laws relating to the selection of senators in ASEAN countries)
โดย  นางสาวสกลรัตน์  สร้างสมวงษ์  นิติกรปฏิบัติการ  สำนักกฎหมาย
รายละเอียด(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การลงประชามติ : เครื่องมือยุติความขัดแย้งในรัฐสภา (Referendum as the conflict resolution in the parliament)
ศุกร์ 01 พ.ค. 15@ 10:18:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 292 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

การลงประชามติ : เครื่องมือยุติความขัดแย้งในรัฐสภา (Referendum as the conflict resolution in the parliament)
โดย ชมพูนุท  ตั้งถาวร นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
รายละเอียด

 (แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

204 เรื่อง (14 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)