ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:689089
ทั้งหมด:689235
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: บทความทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

บทความทางวิชาการ: การให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกฎหมายต่างประเทศ The Protection of Traditional Knowledge in International Legal System (วิวัฒน์ สรรพคุณ)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 11:17:32 ICT โดย law2012 (อ่าน 663 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

การให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกฎหมายต่างประเทศ The Protection of Traditional Knowledge in International Legal System (วิวัฒน์  สรรพคุณ)(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 5 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การปรับปรุงศาลยุติธรรม (ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 11:16:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 930 ครั้ง)
บทความทางวิชาการการปรับปรุงศาลยุติธรรม
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (ไกรพล อรัญรัตน์)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 11:14:43 ICT โดย law2012 (อ่าน 425 ครั้ง)
บทความทางวิชาการสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: กฎหมายที่อาจต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อรองรับบทบาทใหม่ของภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ปกรณ์ นิลประพันธ์)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 11:13:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 236 ครั้ง)
บทความทางวิชาการกฎหมายที่อาจต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อรองรับบทบาทใหม่ของภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: สภาพบังคับและปัญหาในทางปฏิบัติของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : มุมมองของสมาชิกวุฒิสภา (วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 11:11:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 194 ครั้ง)
บทความทางวิชาการสภาพบังคับและปัญหาในทางปฏิบัติของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : มุมมองของสมาชิกวุฒิสภา
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ประเทศไทย ความพร้อมด้านกฎหมายสู่ประชาคมอาเซียน (ดร. ธนกฤต วรธนัชชากุล)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 11:08:44 ICT โดย law2012 (อ่าน 273 ครั้ง)
บทความทางวิชาการประเทศไทย ความพร้อมด้านกฎหมายสู่ประชาคมอาเซียน
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: บทบาทของศาลยุติธรรมกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม (The Role of the Court of Justice and the Environmental Law) (ภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 11:06:02 ICT โดย law2012 (อ่าน 646 ครั้ง)
บทความทางวิชาการบทบาทของศาลยุติธรรมกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม (The Role of the Court of Justice and the Environmental Law)
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การมีส่วนร่วมของประชานภายใต้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (อนุรักษ์ นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภา)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 10:49:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 193 ครั้ง)
บทความทางวิชาการการมีส่วนร่วมของประชานภายใต้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ และข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 10:42:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 205 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ และข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓
รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: กฎหมายรัฐธรรมนูญ (ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 10:26:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 280 ครั้ง)
บทความทางวิชาการกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 10:23:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 223 ครั้ง)
บทความทางวิชาการราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: รูปแบบและประเภทของการออกเสียงประชามติ (รศ.ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ ชาย ไชยชิต)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 10:22:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 326 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรูปแบบและประเภทของการออกเสียงประชามติ
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การลงคะแนนเสียงประชามติ (Referendum) ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ดร. ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 10:20:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 205 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

การลงคะแนนเสียงประชามติ (Referendum) ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์
รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การใช้อำนาจมหาชนโดยเอกชน Private's Role in Exercising Public Power (เกรียงไกร รอบรู้)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 10:16:08 ICT โดย law2012 (อ่าน 279 ครั้ง)
บทความทางวิชาการการใช้อำนาจมหาชนโดยเอกชน Private's Role in Exercising Public Power
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกล่าวหาและระบบไต่สวน (เพลินตา ตันรังสรรค์)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 10:04:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 1021 ครั้ง)
บทความทางวิชาการหลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกล่าวหาและระบบไต่สวน
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 5 คะแนน)

204 เรื่อง (14 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)