ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:689089
ทั้งหมด:689235
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: บทความทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

บทความทางวิชาการ: The King can do no wrong
พุธ 06 พ.ย. 13@ 10:03:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 332 ครั้ง)
บทความทางวิชาการThe King can do no wrong" และกฎหมายอาญา ม.112
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การฟ้องคดีอาญา (รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 10:01:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 325 ครั้ง)
บทความทางวิชาการการฟ้องคดีอาญา
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม (รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 09:59:03 ICT โดย law2012 (อ่าน 4924 ครั้ง)
บทความทางวิชาการหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 4.5 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การถอดถอนบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยวุฒิสภา (อนุรักษ์ นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภา)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 09:56:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 206 ครั้ง)
บทความทางวิชาการการถอดถอนบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยวุฒิสภา
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ความไม่เท่าเทียมทางเพศในการบริหารรัฐกิจ (ธีรพัฒน์ อังศุชวาล)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 09:52:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 418 ครั้ง)
บทความทางวิชาการความไม่เท่าเทียมทางเพศในการบริหารรัฐกิจ
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: สิทธิและโอกาสของผู้หญิงในการดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหว่างเพศในประเทศไทย (รศ. มาลี พฤกษ์พงศาวลี)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 09:50:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 220 ครั้ง)
บทความทางวิชาการสิทธิและโอกาสของผู้หญิงในการดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหว่างเพศในประเทศไทย
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การส่งคนชาติข้ามแดน : ประเทศไทยกับ สปป. ลาว (อภินันท์ ศรีศิริ)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 09:47:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 251 ครั้ง)
บทความทางวิชาการการส่งคนชาติข้ามแดน : ประเทศไทยกับ สปป. ลาว
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การกระจายอำนาจโดยถ่ายโอนอำนาจ (Devolution) กุญแจสำคัญสู่สันติภาพ : กรณีศึกษาสหราชอาณาจักร (ลันตา อุตมะโภคิน)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 09:39:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 226 ครั้ง)
บทความทางวิชาการการกระจายอำนาจโดยถ่ายโอนอำนาจ (Devolution) กุญแจสำคัญสู่สันติภาพ : กรณีศึกษาสหราชอาณาจักร
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: อิทธิพลของฝ่ายบริหารที่มีต่อกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาไทย ช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ศ. ๒๕๔๙ (เจษฎา ลุประสงค์)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 09:37:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 312 ครั้ง)
บทความทางวิชาการอิทธิพลของฝ่ายบริหารที่มีต่อกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาไทย ช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ศ. ๒๕๔๙
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: สนธิสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญ (ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 09:35:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 222 ครั้ง)
บทความทางวิชาการสนธิสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญ
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด : การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขของไทย (ลันตา อุตมะโภคิน)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 09:32:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 191 ครั้ง)
บทความทางวิชาการระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด : การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขของไทย
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ปัญหาฟ้องร้องทางการแพทย์และแนวทางแก้ไข (ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 09:27:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 879 ครั้ง)
บทความทางวิชาการปัญหาฟ้องร้องทางการแพทย์และแนวทางแก้ไข
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 4 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การกระทำทางรัฐบาล (Act of government) (รศ.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 09:25:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 377 ครั้ง)
บทความทางวิชาการการกระทำทางรัฐบาล (Act of government)
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: กลไกการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกา : ศึกษาเฉพาะกรณีสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ (ผศ. วนิด แสงสารพันธ์)
พุธ 06 พ.ย. 13@ 09:23:44 ICT โดย law2012 (อ่าน 171 ครั้ง)
บทความทางวิชาการกลไกการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกา : ศึกษาเฉพาะกรณีสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ปัญหาการใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ (เกรียงไกร รอบรู้ และ ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 16:17:03 ICT โดย law2012 (อ่าน 284 ครั้ง)
บทความทางวิชาการปัญหาการใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

204 เรื่อง (14 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)