ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:689089
ทั้งหมด:689235
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: บทความทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

บทความทางวิชาการ: สิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติตามกฎหมายระหว่างประเทศ (นายชลิต แก้วจินดา สมาชิกวุฒิสภา และนายภัทระ ลิมป์ศิระ)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 16:12:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 225 ครั้ง)
บทความทางวิชาการสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติตามกฎหมายระหว่างประเทศ
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การประนอมหนี้ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย (นายอนุรักษ์ นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภา)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 16:09:41 ICT โดย law2012 (อ่าน 439 ครั้ง)
บทความทางวิชาการการประนอมหนี้ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: โอกาสของแรงงานไทยกับการพัฒนามาตรฐานแรงงาน ภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรี (ลันตา อุตมะโภคิน)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 16:06:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 185 ครั้ง)
บทความทางวิชาการโอกาสของแรงงานไทยกับการพัฒนามาตรฐานแรงงาน ภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรี
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ปฏิรูปประเทศ : ปฏิรูประบบรัฐสภาเพื่อการพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตย (ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 16:04:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 163 ครั้ง)
บทความทางวิชาการปฏิรูปประเทศ : ปฏิรูประบบรัฐสภาเพื่อการพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตย
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : ก้าวต่อไปของการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิผล (ลันตา อุตมะโภคิน)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 15:58:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 343 ครั้ง)
บทความทางวิชาการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : ก้าวต่อไปของการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิผล
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: กระบวนการร่างกฎหมายและการให้บริการข้อมูลทางกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 15:52:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 207 ครั้ง)
บทความทางวิชาการกระบวนการร่างกฎหมายและการให้บริการข้อมูลทางกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การฟื้นฟูกิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย (อนุรักษ์ นิยมเวช)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 15:49:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 213 ครั้ง)
บทความทางวิชาการการฟื้นฟูกิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน (รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 15:39:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 191 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน
รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการกระทำความผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชน (เพลินตา ตันรังสรรค์)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 15:35:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 207 ครั้ง)
บทความทางวิชาการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการกระทำความผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชน
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: มองย้อนแนวคิดสิทธิชุมชนของไทย (ดร.วิชช์ จีระแพทย์)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 15:32:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 332 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการในการปฏิบัติราชการ (รศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 15:31:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 301 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 4 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: อำนาจในการออกคำสั่งเรียกเอกสารหรือบุคคลและระบบคณะกรรมาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส (ดิสทัต โหตระกิตย์)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 15:27:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 228 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ข้อยกเว้นของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 15:18:05 ICT โดย law2012 (อ่าน 231 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ล่าข้ามศตวรรษ 13 ปี แห่งการต่อสู้กับนายราเกซ (จุลสิงห์ วสันตสิงห์)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 15:14:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 178 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศอังกฤษ (น้ำแท้ มีบุญสล้าง)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 15:11:33 ICT โดย law2012 (อ่าน 233 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

204 เรื่อง (14 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)