ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:689089
ทั้งหมด:689235
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: บทความทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

บทความทางวิชาการ: กฎหมายภายใต้หลัก Conflict of Interest (เพลินตา ตันรังสรรค์)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 15:09:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 375 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การใช้อำนาจตุลาการโดยประชาชน (น้ำแท้ มีบุญสร้าง)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 15:07:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 215 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: มองกระบวนการนิติบัญญัติสหรัฐผ่านกฎหมายกู้วิกฤตการเงิน (ดร.ธนกร วรปรัชญากูล)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 15:06:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 201 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: สภาพปัญหาของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ (ดร.ธนกร วรปรัชญากูล)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 15:05:05 ICT โดย law2012 (อ่าน 203 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ร่างกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ : กับกติกาที่ควรจะเป็น (ผศ.ดร. จันทจิรา เอี่ยมมยุรา)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 15:03:25 ICT โดย law2012 (อ่าน 164 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: สรุปผลงานของวุฒิสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๒ (พิเชษฐ์ กิติสิน)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 15:02:08 ICT โดย law2012 (อ่าน 167 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: บทบาทของวุฒิสภาในการปฏิรูปการเมืองไทย (รศ.ดร. มนตรี รูปสุวรรณ)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 15:00:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 571 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 4 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: บุคคลสาธารณะ (รศ.ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 14:58:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 281 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ความเข้าใจที่ผิด เกี่ยวกับสิทธิการชุมนุม และอำนาจรักษาความสงบ (ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 14:57:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 180 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: วัฒนธรรมไทยกับความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เอกลักษณ์ของประชาธิปไตยไทยในกระแสประชาธิปไตยโลก (ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 14:56:03 ICT โดย law2012 (อ่าน 186 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: พลวัตของการเมืองไทย (Dynamics of Thai Politics) (ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 14:52:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 297 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับความเสียสละเรื่องส่วนพระองค์เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 14:24:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 143 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 14:22:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 155 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ศาลรัฐธรรมนูญกับการวินิจฉัยปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ (เกรียงศักดิ์ แจ้งสว่าง)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 14:11:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 157 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: บทวิเคราะห์การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (บรรหาร กำลา)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 13:26:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 445 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

204 เรื่อง (14 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)