ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:689091
ทั้งหมด:689237
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: บทความทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

บทความทางวิชาการ: ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร (รศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 11:36:03 ICT โดย law2012 (อ่าน 185 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ข้อคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ (ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 11:34:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 391 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การปฏิรูปกฎหมายของสหรัฐอเมริกา (ชนกพร สิริพิพัฒน์)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 11:33:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 874 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ผู้ป่วยจิตเวช : ความเข้าใจที่ต่างกันระหว่างนักกฎหมายกับจิตแพทย์ (แสวง บุญเฉลิมวิภาส)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 11:31:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 352 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (เกรียงศักดิ์ แจ้งสว่าง)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 11:27:25 ICT โดย law2012 (อ่าน 196 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินไทย การขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา (นภพร ชวรงคกร)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 11:25:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 190 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หลักการวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ธงชัย ดุลยสุข)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 11:23:43 ICT โดย law2012 (อ่าน 341 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หลักประชาธิปไตยของพรรคการเมืองไทย (บุญเสริม นาคสาร)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 11:22:33 ICT โดย law2012 (อ่าน 226 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ระวังเรื่องเพศ ข่มขืนอย่างไร ไม่ต้องติดคุก (ภาค 2) (สุชาย จอกแก้ว)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 11:20:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 207 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ศึกษาเฉพาะกรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ (Conflict of interest) (คริษฐา ดาราศร)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 11:18:54 ICT โดย law2012 (อ่าน 207 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ระวังเรื่องเพศ คู่สมรส ชายกับชาย - หญิงกับหญิง มีสิทธิติดคุกได้ (สุชาย จอกแก้ว)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 10:16:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 290 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: บทสรุปการศึกษาของธนาคารโลก : ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกฎหมายและการศาล (ดร.ธนกร วรปรัชญากุล)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 10:15:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 334 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ระบบการเลือกตั้งของต่างประเทศ
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 10:13:47 ICT โดย law2012 (อ่าน 237 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สสร.)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 10:09:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 174 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ข้อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เพื่อการลงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ (โดยคณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สภาร่างรัฐธรรมนูญ)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 10:06:47 ICT โดย law2012 (อ่าน 173 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

204 เรื่อง (14 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)