ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:689090
ทั้งหมด:689236
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: บทความทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

บทความทางวิชาการ: ภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการแก้ไข (โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 10:05:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 170 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หญิงข่มขืนชาย หญิงข่มขืนหญิง หรือชายข่มขืนชาย จะมีความผิดฐานข่มขืนได้จริงหรือ (ดิเรก จันทร์อินทร์)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 10:03:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 370 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ศาสนาประจำชาติกับรัฐธรรมนูญ (ชนาทร จิตติเดโช)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 10:02:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 1304 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ระบบเลือกตั้งที่เหมาะสม : เลือกผู้ชนะหรือเลือกผู้แทน (กิตติศักดิ์ ปรกติ)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 10:00:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 208 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ปัญหาการมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองในกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (สมัชญ์ สมบัติพานิช)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 09:59:32 ICT โดย law2012 (อ่าน 179 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ข่มขืนกระทำชำเรา : อดีต ปัจจุบัน อนาคต (วัชรินทร์ สังสีแก้ว)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 09:58:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 289 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ข้อเสนอแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการทำสนธิสัญญา (สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 09:50:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 210 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: สาระและประเด็นสำคัญที่ควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (พ.ศ. 2550) ในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐสภา (รศ. มานิตย์ จุมปา)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 09:44:12 ICT โดย law2012 (อ่าน 275 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (บรรหาร กำลา)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 09:34:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 132 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ประวัติการปฏิวัติ รัฐประหาร และกบฎ ในประเทศไทย (อริยพร โพธิใส)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 09:33:03 ICT โดย law2012 (อ่าน 628 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ผลผูกพันของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (สุวิมล เจียมวงศ์แพทย์)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 09:31:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 171 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (น้ำแท้ มีบุญสร้าง)
อังคาร 05 พ.ย. 13@ 09:21:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 515 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (รศ.ดร.มนตรี รูปสุวรรณ)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:58:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 310 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ (จรัญ ภักดีธนากุล)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:55:45 ICT โดย law2012 (อ่าน 142 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ข้อคิดบางประการในการจัดทำรัฐธรรมนูญสำหรับประเทศกำลังพัฒนา (วรลักษณ์ สงวนแก้ว)
จันทร์ 04 พ.ย. 13@ 16:54:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 315 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

204 เรื่อง (14 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)