ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688936
ทั้งหมด:689082
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: สรุปสัมมนาทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ร่างข้อเสนอ ความหมาย สาระสำคัญ และผลของการฝ่าฝืนหลักนิติธรรม
พุธ 19 พ.ย. 14@ 16:30:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 278 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

ร่างข้อเสนอ ความหมาย สาระสำคัญ และผลของการฝ่าฝืนหลักนิติธรรม 

รายละเอียด(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การอภิปราย เรื่อง "ผลของการตีความปราสาทพระวิหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเทศไทยได้ หรือ เสีย ???"
พุธ 19 พ.ย. 14@ 15:44:45 ICT โดย law2012 (อ่าน 200 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

การอภิปราย เรื่อง "ผลของการตีความปราสาทพระวิหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเทศไทยได้ หรือ เสีย ???" 

รายละเอียด(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การอภิปราย เรื่อง "รัฐสภาไทย : ปัญหาและแนวทางการพัฒนา"
พุธ 19 พ.ย. 14@ 15:41:47 ICT โดย law2012 (อ่าน 222 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

การอภิปราย เรื่อง "รัฐสภาไทย : ปัญหาและแนวทางการพัฒนา"

รายละเอียด(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ทิศทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเมืองภาคพลเมืองในสังคมไทย
พฤหัสบดี 17 ต.ค. 13@ 13:58:08 ICT โดย law2012 (อ่าน 204 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

ทิศทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเมืองภาคพลเมืองในสังคมไทย

รายละเอียด::(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของสังคมไทย : มุมมองแห่งอนาคต
พฤหัสบดี 17 ต.ค. 13@ 13:56:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 210 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของสังคมไทย : มุมมองแห่งอนาคต

รายละเอียด::(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: สองทศวรรษการปกครองท้องถิ่นไทย : ถูกทิศ ถูกทาง ถูกใจ ?
พฤหัสบดี 17 ต.ค. 13@ 13:54:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 339 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

สองทศวรรษการปกครองท้องถิ่นไทย : ถูกทิศ ถูกทาง ถูกใจ ?

รายละเอียด::(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ศาลกับปัญหาตุลาการภิวัฒน์
พฤหัสบดี 17 ต.ค. 13@ 13:52:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 246 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

ศาลกับปัญหาตุลาการภิวัฒน์

รายละเอียด::(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: บทบาทด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา
พฤหัสบดี 17 ต.ค. 13@ 13:49:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 275 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

บทบาทด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา

รายละเอียด::(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: รูปแบบและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม
พุธ 16 ต.ค. 13@ 12:59:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 285 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

"รูปแบบและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม"  ภายใต้โครงการศึกษา  "รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย"

รายละเอียด::(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: หลักการ แนวคิดและการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย
พุธ 16 ต.ค. 13@ 12:57:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 244 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

หลักการ แนวคิดและการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย

รายละเอียด::(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปัญหาและทางออก
พุธ 16 ต.ค. 13@ 12:56:41 ICT โดย law2012 (อ่าน 206 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปัญหาและทางออก

รายละเอียด::(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
พุธ 16 ต.ค. 13@ 12:51:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 221 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
รายละเอียด::(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: กลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน และกฎสำหรับการเสนอเรื่องการไม่ปฏิบัติตามให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน
พุธ 16 ต.ค. 13@ 12:50:11 ICT โดย law2012 (อ่าน 375 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ปาฐกถาพิเศษ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่กับการทรงใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ"
พุธ 16 ต.ค. 13@ 12:49:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 215 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
พุธ 16 ต.ค. 13@ 12:46:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 252 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

88 เรื่อง (6 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)