ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688935
ทั้งหมด:689081
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: สรุปสัมมนาทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: 6 เดือนกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคประชาชนได้อะไร
พุธ 16 ต.ค. 13@ 12:13:43 ICT โดย law2012 (อ่าน 235 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
พุธ 16 ต.ค. 13@ 12:12:34 ICT โดย law2012 (อ่าน 182 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: กฎหมายกับการปฏิบัติงานของแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
พุธ 16 ต.ค. 13@ 12:11:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 176 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ทิศทางองค์กรปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
พุธ 16 ต.ค. 13@ 12:09:08 ICT โดย law2012 (อ่าน 241 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

รายละเอียด::(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: มุมมองต่อวิทยุชุมชนหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับใหม่
พุธ 16 ต.ค. 13@ 12:07:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 242 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC)
พุธ 16 ต.ค. 13@ 12:04:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 240 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การเลือกตั้งกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญปี 2550 : ทัศนะของพรรคการเมือง
พุธ 16 ต.ค. 13@ 11:06:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 195 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ปรับโครงสร้างตำรวจเพื่อประชาชน
พุธ 16 ต.ค. 13@ 11:05:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 499 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ของสภานิติบัญญัติ
พุธ 16 ต.ค. 13@ 11:04:05 ICT โดย law2012 (อ่าน 185 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : ที่มา บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ ส.ว.
พุธ 16 ต.ค. 13@ 11:02:44 ICT โดย law2012 (อ่าน 221 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : ที่มาของนายกรัฐมนตรี
พุธ 16 ต.ค. 13@ 11:01:41 ICT โดย law2012 (อ่าน 218 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ ทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : ที่มาของนายกรัฐมนตรี
รายละเอียด::


(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การปฏิรูปการเมือง : ศึกษากรณีของสถาบันการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
พุธ 16 ต.ค. 13@ 11:00:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 226 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ การปฏิรูปการเมือง : ศึกษากรณีของสถาบันการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
รายละเอียด::


(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ปัญหาอุปสรรคของมาตรการที่นำมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมไทย
พุธ 16 ต.ค. 13@ 10:59:02 ICT โดย law2012 (อ่าน 326 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ ปัญหาอุปสรรคของมาตรการที่นำมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมไทย
รายละเอียด::


(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: มิติใหม่ในการควบคุมตัว กักขัง หรือจำคุกผู้กระทำผิดในคดีอาญา
พุธ 16 ต.ค. 13@ 10:57:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 277 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ มิติใหม่ในการควบคุมตัว กักขัง หรือจำคุกผู้กระทำผิดในคดีอาญา
รายละเอียด::


(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
พุธ 16 ต.ค. 13@ 10:56:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 191 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

88 เรื่อง (6 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)