ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688934
ทั้งหมด:689080
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: สรุปสัมมนาทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ
พุธ 16 ต.ค. 13@ 10:55:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 219 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

รายละเอียด::(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การระดมความคิดเห็น (Focus Group) เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2549
พุธ 16 ต.ค. 13@ 10:53:59 ICT โดย law2012 (อ่าน 205 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: โครงการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายประจำปี 2549 ของหน่วยงานของรัฐและคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและรับฟังความคิดเห็นการพัฒนากฎหมายประจำปี 2548
พุธ 16 ต.ค. 13@ 10:52:25 ICT โดย law2012 (อ่าน 226 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การปฏิรูประบบโทษทางอาญาในประเทศไทย
พุธ 16 ต.ค. 13@ 10:50:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 227 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: กระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองผู้บริโภค
พุธ 16 ต.ค. 13@ 10:49:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 269 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ประเมินระบบ กกต. กับการเลือกตั้ง
พุธ 16 ต.ค. 13@ 10:41:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 217 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พุธ 16 ต.ค. 13@ 10:37:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 242 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
พุธ 16 ต.ค. 13@ 10:35:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 187 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: กรณีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน : ปัญหาและทางออก
พุธ 16 ต.ค. 13@ 10:33:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 147 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: 6 ปี กกต. กับการปฏิรูปการเมือง
พุธ 16 ต.ค. 13@ 10:29:54 ICT โดย law2012 (อ่าน 167 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ 6 ปี กกต. กับการปฏิรูปการเมือง
รายละเอียด::


(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ
จันทร์ 14 ต.ค. 13@ 17:56:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 185 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ
รายละเอียด::(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
จันทร์ 14 ต.ค. 13@ 17:51:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 173 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
รายละเอียด::(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การอภิปราย เรื่อง
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 14:29:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 189 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ การอภิปราย เรื่อง "หลักการ แนวคิดและการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย"

รายละเอียด::


(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

88 เรื่อง (6 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)