ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688936
ทั้งหมด:689082
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 10:59:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 29 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
      สัมภาษณ์  >  พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ  >  ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ
 

(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศุกร์ 19 พ.ค. 17@ 06:39:34 ICT โดย law2012 (อ่าน 21 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
       สัมภาษณ์  > ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ  >  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่
พุธ 30 พ.ย. 16@ 11:28:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 49 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่
       สัมภาษณ์ > นายมนัส  แจ่มเวหา  > นายโกมล  จิรชัยสุทธิกุล
 
     

(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 13:15:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 24 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
      สัมภาษณ์  >  คุณปกรณ์  นิลประพันธ์  >  คุณพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ  >  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ (แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: มาตรการทางกฎหมายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสำหรับประเทศไทย
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 11:24:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 21 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ มาตรการทางกฎหมายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสำหรับประเทศไทย
      สัมภาษณ์  >  นายชาติ  หงศ์เทียมจันทร์  >  ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  วงศ์บัณฑิต  >  ดร.สมิทธ์  ตุงคะสมิต 


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: แนวทางการปฏิรูประบบภาษีอากรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
พุธ 06 ก.ค. 16@ 14:54:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 44 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

แนวทางการปฏิรูประบบภาษีอากรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
      สัมภาษณ์ > ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม  นายประภาศ  คงเอียด  ดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม            (แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

ทิศทางรัฐสภาไทย : ศักราชใหม่ในการปฏิรูปประเทศ
อังคาร 19 เม.ย. 16@ 11:00:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 67 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

ทิศทางรัฐสภาไทย  :  ศักราชใหม่ในการปฏิรูปประเทศ
      สัมภาษณ์  >  ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ  >  ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์   อียด(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบ ที่มา และอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ
จันทร์ 18 เม.ย. 16@ 18:29:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 59 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบ ที่มา และอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ในอันที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการเมือง
ของประเทศไทย
       สัมภาษณ์  >  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์    ละเอียด               (แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: แนวทางการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอย่างยั่งยืน
จันทร์ 11 ม.ค. 16@ 10:18:33 ICT โดย law2012 (อ่าน 73 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

แนวทางการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอย่างยั่งยืน
      สัมภาษณ์  >  ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  >  รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎ์  โทณะวณิก  >  ดร. พรสันต์  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รายละเอียด (แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ
อังคาร 10 พ.ย. 15@ 09:27:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 70 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ
      สัมภาษณ์  > 
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล  >  นางสุรางคณา  วายุภาพ  >  ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ 
รายละเอียด                                                                                                                                                                                            (แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการการประมงทางทะเลของประเทศไทยอย่างยั่งยืนภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
พุธ 16 ก.ย. 15@ 10:59:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 92 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการการประมงทางทะเลของประเทศไทยอย่างยั่งยืนภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
      สัมภาษณ์  >  ศาสตราจารย์ ดร. ชุมพร  ปัจจุสานนท์  >  ดร. วิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์
รายละเอียด

(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
จันทร์ 13 ก.ค. 15@ 16:07:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 181 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
      สัมภาษณ์  >  นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง  >  ดร. ประเสริฐ  ตปนียางกูร  >  ดร. สุจิตรา  วาสนาดำรงดี
รายละเอียด(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: ระบบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากับพัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทย
ศุกร์ 01 พ.ค. 15@ 10:29:29 ICT โดย law2012 (อ่าน 194 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ ระบบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากับพัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทย
      สัมภาษณ์  >  รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพรรณ  นกสวน สวัสดี  >  รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ศิรินิล  >  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล
รายละเอียด
     

(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมืองเพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน
ศุกร์ 24 เม.ย. 15@ 13:12:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 482 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

เรื่อง  "การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมืองเพื่อก้าวสู่อนาคตที่่มั่นคงและยั่งยืน"
   
สัมภาษณ์ ::  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. เทียนฉาย  กีระนันทน์ , ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ  เครืองาม , ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย์ และพลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ

รายละเอียด(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ:
ศุกร์ 24 เม.ย. 15@ 12:55:05 ICT โดย law2012 (อ่าน 146 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

เรื่อง "ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่ทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่"
    
สัมภาษณ์ :: รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย , ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ และรองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา

รายละเอียด(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

86 เรื่อง (6 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)