ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688935
ทั้งหมด:689081
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญกับอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา"
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 09:23:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 229 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

"อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญกับอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา" 

:: รองศาสราจารย์มานิต  จุมปา 

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน"
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 09:19:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 204 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

"คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน"

:: ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ , ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. กมลชัย  รัตนสกาววงศ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์ 

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "เทคนิคในการตอบข้อหารือทางด้านกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย" :: นายมีชัย ฤชุพันธุ์ และ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. อักขราทร จุฬารัตน
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 09:10:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 553 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

"เทคนิคในการตอบข้อหารือทางด้านกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย" :: นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ และ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. อักขราทร  จุฬารัตน 

 รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: ประเทศไทยกับการเข้าเป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ : ข้อท้าทายและอนาคตของกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ" นายวรเดช วีระเวคิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
พฤหัสบดี 20 พ.ย. 14@ 08:19:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 452 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

ประเทศไทยกับการเข้าเป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ : ข้อท้าทายและอนาคตของกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ":: นายวรเดช  วีระเวคิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลาวัณย์  ถนัดศิลปกุล 

รายละเอียด::(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฉบับใหม่ กับการแก้ไขสภาพปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในทางปฏิบัติที่ผ่านมา" ดร.เสรี นนทสูติ , ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ และนายประสงค์ พูนธเนศ
พุธ 16 ต.ค. 13@ 13:31:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 902 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ : เจตนารมณ์และสภาพปัญหาในการบังคับใช้" นายชนะชัย ประยูรสิน และนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช
ศุกร์ 04 ต.ค. 13@ 11:32:11 ICT โดย law2012 (อ่าน 230 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "แนวคิดในการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบจังหวัดจัดการตนเองกับสถานะความเป็นรัฐเดี่ยวของประเทศไทย" หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล , ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ และศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา
ศุกร์ 04 ต.ค. 13@ 11:30:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 982 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 5 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "การปฏิรูปองค์กรตุลาการ : ความท้าทายในบริบทการเมืองไทย" ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ , รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ และนายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์
ศุกร์ 04 ต.ค. 13@ 11:29:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 964 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 4 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : สภาพบังคับและปัญหาในทางปฏิบัติ" ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ , นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล และ ด
ศุกร์ 04 ต.ค. 13@ 11:26:34 ICT โดย law2012 (อ่าน 990 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "การจัดทำเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ" นายโสภณ เพชรสว่าง และ ศ.จรัญ ภักดีธนากุล
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 13:48:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 265 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ:
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 13:47:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 3165 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม ม. ๗ ของ รธน.
     สัมภาษณ์  >  รศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์

รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 4 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ:
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 13:45:33 ICT โดย law2012 (อ่าน 326 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ กฎหมายรัฐสภา
     สัมภาษณ์ > รศ.ดร. มนตรี รูปสุวรรณ
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ:
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 13:44:02 ICT โดย law2012 (อ่าน 749 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
     สัมภาษณ์  >  รศ.ดร. มานิตย์ จุมปา
รายละเอียด>>


(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๐)" รศ. นรนิติ เศรษฐบุตร และ ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 13:42:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 259 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "สาระสำคัญและข้อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)" อาจารย์ชุมพล ศิลปอาชา และข้อมูลจาก นสพ.มติชนรายวัน โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 13:40:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 275 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

86 เรื่อง (6 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)