ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688935
ทั้งหมด:689081
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "๑๙ สิงหา ร่วมลงประชามติ" นางอังคณา นีละไพจิตร / นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี / นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 13:34:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 246 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง" นายประพันธ์ นัยโกวิท
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 13:32:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 248 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการเลือกตั้งทั้ง ๓ ฉบับ" นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ และ รศ.วุฒิสาร ตันไชย
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 13:27:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 232 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "ครบรอบ ๑๐๐ ปี กฎหมายอาญาไทย" ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 13:24:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 207 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "การปฏิรูปกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550" ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 13:22:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 490 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "ผลกระทบของกฎหมายระหว่างประเทศต่อประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน" ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุจริตกุล
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 13:20:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 332 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: “๗๖ ปี ประชาธิปไตยไทยกับการเมืองภาคประชาชน” ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ / ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 13:17:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 216 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "หลักคุณธรรมและจริยธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ" นายปราโมทย์ โชติมงคล
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 13:15:08 ICT โดย law2012 (อ่าน 222 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: “กระบวนการนิติบัญญัติกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน” ดร.อัมมาร์ สยามวาลา , ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม และนายบุญชัย โชควัฒนา
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 13:13:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 225 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "การปฏิรูปการเมืองไทย (พ.ศ. ๒๕๕๒) : ภายใต้มิติความหลากหลายทางความคิด" นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 13:08:05 ICT โดย law2012 (อ่าน 222 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "การปฏิรูปการเมืองไทย (พ.ศ. ๒๕๕๒) : ภายใต้มิติความหลากหลายทางความคิด" นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 12:15:02 ICT โดย law2012 (อ่าน 215 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: “เส้นแบ่งเสรีภาพในการชุมนุมกับอำนาจรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง” ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 12:12:59 ICT โดย law2012 (อ่าน 220 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ / รศ.ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 12:09:50 ICT โดย law2012 (อ่าน 206 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: “หลักนิติรัฐกับการตรากฎหมายนิรโทษกรรม” รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ / อาจารย์คมสัน โพธิ์คง
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 12:07:44 ICT โดย law2012 (อ่าน 246 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ" รศ.ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม / นายจาดุร อภิชาตบุตร / นายเข็มทอง ตันสกุลรุ่งเรือง
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 12:02:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 293 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

86 เรื่อง (6 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)