ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688934
ทั้งหมด:689080
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "สภาพบังคับทางกฎหมายอันเกี่ยวกับการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ" ดร.วิชช์ จีระแพทย์ และ นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 12:00:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 201 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "สภาพบังคับทางกฎหมายอันเกี่ยวกับการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ" ดร.วิชช์ จีระแพทย์ และ นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 11:55:45 ICT โดย law2012 (อ่าน 175 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "หลักการตีความกฎหมายตามครรลองของหลักนิติรัฐและนิติธรรม" ศ.(พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร / ศ. กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 11:53:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 1171 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 4 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติไทย" นายมีชัย ฤชุพันธุ์ / นายชุมพล ศิลปอาชา / นายสงขลา วิชัยขัทคะ
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 11:50:32 ICT โดย law2012 (อ่าน 236 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: “การสร้างพลเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย” ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม , รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์ ไชยพร , รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 11:38:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 233 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด >>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : แนวความคิดและภาคปฏิบัติ" ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช , นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ , รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ และรองศาสตราจารย์
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 11:35:12 ICT โดย law2012 (อ่าน 209 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ" พันเอก นที ศุกลรัตน์ , รศ.ดร. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 11:30:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 271 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "สิทธิในการรักษาพยาบาล : ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการทางด้านสาธารณสุข" นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา, ศ.คลินิก นพ.อำนาจ กุสลานันท์ นายกแพทยสภา และ น.ส.สารี
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 11:20:32 ICT โดย law2012 (อ่าน 350 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน, ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ก.ต่างประเทศ และ ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร อ
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 11:18:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 373 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย" ศาตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ , ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ และ รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 11:17:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 391 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 4 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "การเลือกปฏิบัติต่อสตรี : ความเสมอภาคในสังคมไทย" ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ , นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี และ รองศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 11:15:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 295 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย" ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน และ ดร. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 11:12:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 937 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน" นายสัก กอแสงเรือง , นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ และ ศ.ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 11:10:47 ICT โดย law2012 (อ่าน 410 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "ยุทธศาสตร์การตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ" นายปราโมทย์ ไม้กลัด , นายปกรณ์ นิลประพันธ์ และ ศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 11:09:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 231 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : ประสบการณ์ของไทยกับต่างประเทศ" โดย ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ และรองศาสตราจารย์ ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 11:04:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 1137 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

86 เรื่อง (6 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)