ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688933
ทั้งหมด:689079
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างไรกับชาติบ้านเมือง" รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 11:02:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 1608 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 4 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม" ดร. ชัชชม อรรฆภิญญ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 10:58:08 ICT โดย law2012 (อ่าน 391 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "วุฒิสภากับการปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ" นายสุชน ชาลีเครือ ประธานวุฒิสภา
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 10:40:47 ICT โดย law2012 (อ่าน 192 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "ปัญหาและแนวทางในการรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ในที่เดียวกัน (Compilation of Laws and Regulatinos) และการจัดทำประมวลกฎหมายของประเทศไทย" ศ.จรัญ ภักดีธนากุล / ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 10:38:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 251 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การประเมินผลและทบทวนประสิทธิภาพของกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (ศ.ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ / นายพนัส ทัศนียานนท์ / นายชุมพล ศิลปอาชา)
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 10:33:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 252 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ (นายมีชัย ฤชุพันธุ์ / นายสัก กอแสงเรือง / ศ.เสน่ห์ จามริก)
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 10:31:45 ICT โดย law2012 (อ่าน 332 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการพัฒนากฎหมาย (รศ.ดร. โภคิน พลกุล ประธานรัฐสภา)
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 10:28:44 ICT โดย law2012 (อ่าน 259 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: กฎหมายผู้สูงอายุกับการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ (วัลลภ ตังคณานุรักษ์)
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 10:27:12 ICT โดย law2012 (อ่าน 229 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ รายละเอียด>>

(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: องค์กรอิสระกับการปฏิบัติภารกิจตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ (นายกล้านรงค์ / รศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์)
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 09:59:02 ICT โดย law2012 (อ่าน 365 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการปฏิรูปการเมืองไทย (พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ)
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 09:56:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 263 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: 7 ปี รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกับการปฏิรูปการเมือง (แก้วสรร อติโพธิ)
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 09:51:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 171 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

7 ปี รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกับการปฏิรูปการเมือง
     สัมภาษณ์ > แก้วสรร อติโพธิ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

86 เรื่อง (6 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)