ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688935
ทั้งหมด:689081
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๒ / ๒๕๔๙ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 16:18:05 ICT โดย law2012 (อ่าน 152 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของนายชูวิทย์  กมลวิศิษฎ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
         แบบบัญชีรายชื่อพรรคชาติไทย

รายละเอียด►(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๔ / ๒๕๔๙ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 15:55:12 ICT โดย law2012 (อ่าน 150 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าชื่อร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ

รายละเอียด►(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๙ / ๒๕๔๙ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 15:53:08 ICT โดย law2012 (อ่าน 119 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ กรณีการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
         สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่

รายละเอียด►(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๑๑ / ๒๕๔๙ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 15:50:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 148 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) กรณีร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
         มาตรา  ๒๐ ที่บัญญัติให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๔๖/๑ มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ หรือไม่

รายละเอียด►(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 5 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๑๒ / ๒๕๔๙ ว้นที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 15:47:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 171 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภา ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ และมาตรา ๒๖๖ กรณีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนสามสิบห้าคน
         ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่ากรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ

รายละเอียด►(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ๑ - ๒ / ๒๕๕๐ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 15:42:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 159 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าและพรรคประชาธิปัตย์

รายละเอียด►(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ๓ - ๕ / ๒๕๕๐ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 15:40:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 150 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผ่นดินไทย และพรรคไทยรักไทย

รายละเอียด►(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๒ / ๒๕๕๑ , ที่ ๓ / ๒๕๕๑ , ที่ ๔ / ๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 15:37:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 114 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
         ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
         พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑

รายละเอียด►(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๖ / ๒๕๕๑ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 15:33:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 138 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  นายสมชาย  เนื่องจำนงค์ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
        ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑

รายละเอียด►(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๕ / ๒๕๕๑ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 15:30:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 164 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
         ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
         ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
         แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่

รายละเอียด►(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๖ - ๗ / ๒๕๕๑ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 15:27:02 ICT โดย law2012 (อ่าน 142 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด
         เกี่ยวกับคำแถลงการณ์ร่วม ไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ
         มาตรา ๑๙๐ หรือไม่

รายละเอียด►(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๑๐ / ๒๕๕๑ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 15:24:25 ICT โดย law2012 (อ่าน 127 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเริ่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง
         (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นประธาน ก.ร. ของประธานรัฐสภา และการเป็นรองประธาน ก.ร. ของรองประธานรัฐสภา) 
         พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (เฉพาะกรณีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) และ (๔) และ
         พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗ (๓) และ (๕) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
         มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ หรือไม่

รายละเอียด►(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๑๑ / ๒๕๕๑ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 15:18:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 137 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง   ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่งคำโต้แย้งของจำเลย (พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร ที่ ๑ และคุณหญิงพจมาน  ชินวัตร ที่ ๒)
            เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๒๒
            ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๕๐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
            มาตรา ๓ และมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๓ หรือไม่

รายละเอียด►(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๘ / ๒๕๕๑ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 15:15:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 105 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  นายกรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....

รายละเอียด►(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๑๒ - ๑๓ / ๒๕๕๑ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 14:10:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 168 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี และเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี

รายละเอียด►(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

82 เรื่อง (6 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)