ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688934
ทั้งหมด:689080
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๑๔ / ๒๕๕๑ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 14:08:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 133 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  สมาชิกงวุฒิสภาเสนอความเห็นเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคเจ็ด ว่าการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคหก หรือไม่

รายละเอียด►(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๐ / ๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 14:05:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 114 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ประธานรัฐสภาส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ ว่า การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวด้วยการเงินขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๔๐ ประกอบมาตรา ๑๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่

รายละเอียด►(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๑ / ๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 09:29:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 119 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ ว่า การที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินและต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี นั้น เป็นการใช้อำนาจที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่

รายละเอียด(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๑๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 09:24:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 130 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๕ กรณีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่

รายละเอียด ►(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๑๙ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
พุธ 15 ม.ค. 14@ 15:05:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 118 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายเกียรติกร  พากเพียรศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๓) หรือไม่

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
พุธ 15 ม.ค. 14@ 15:02:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 156 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (นายไพบูลย์  กองเกิด กับพวกรวม ๒๑๑ คน)  เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๕๙ หรือไม่

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
พุธ 15 ม.ค. 14@ 14:53:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 144 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ศาลปกครองสูงสุดส่งความเห็นเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ว่าพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ หรือไม่

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๑๒ - ๑๔ / ๒๕๕๓ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
พุธ 15 ม.ค. 14@ 14:48:12 ICT โดย law2012 (อ่าน 115 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการต้องห้ามอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๑ / ๒๕๕๔ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พุธ 15 ม.ค. 14@ 14:43:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 123 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)
         พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๒ / ๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
พุธ 15 ม.ค. 14@ 14:39:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 128 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของนายอิทธิพล  เรืองวรบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๔) ประกอบมาตรา ๑๑๕ (๕) หรือไม่

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๓ / ๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
พุธ 15 ม.ค. 14@ 14:34:50 ICT โดย law2012 (อ่าน 102 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของนายไพบูลย์  นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๕) ประกอบมาตรา ๒๖๖ หรือไม่

รายละเอียด....(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๒๒ / ๒๕๕๔ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พุธ 15 ม.ค. 14@ 14:31:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 143 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของคุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความเป็นรัฐมนตรีของนายถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม่

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๒๕ / ๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
พุธ 15 ม.ค. 14@ 14:12:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 125 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายจุมพฏ  บุญใหญ่) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่ามติของพรรคเพื่อไทย มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม หรือไม่

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๒๓ / ๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พุธ 15 ม.ค. 14@ 14:05:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 282 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (บริษัท สยามโมเดิร์นพลาสติก อินดัสทรี จำกัด) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา  ๑๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐ หรือไม่

รายละเอียด...(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๒๔ / ๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
พุธ 15 ม.ค. 14@ 13:55:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 132 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม่

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

82 เรื่อง (6 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)