ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:695785
ทั้งหมด:695931
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลฎีกา
จันทร์ 05 ส.ค. 19@ 14:38:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 64 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลฎีกา  คดีหมายเลขแดง ที่ อม. อธ. 2/2561   วันที่ 28 สิงหาคม พุทธศักราช 2561
      เรื่อง  ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

คำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขแดง ที่ อม. อธ. 3/2561    วันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2561
      เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลปกครองกลาง
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 18@ 14:26:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 69 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 925/2561  วันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561
เรื่อง    คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 789/2561
เรื่อง    หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ 2560


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 40/2560
จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 15:26:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 63 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 40/2560  วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2560
เรื่อง 
คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด


(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 14:41:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 63 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. 211/2560 วันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2560
เรื่อง  ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:20:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 80 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
        ให้ต้องปฏิบัติและการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (ละเมิดอำนาจศาล)

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๒๗/๒๕๖๐
เรื่อง  แนวทางการออกประกาศกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
 (แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 11:19:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 32 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  วันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2559
เรื่อง  ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตัวการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:31:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 49 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่องเสร็จที่ ๔๗๙/๒๕๖๐
เรื่อง  การกำหนดแนวทางการตรวจและการจัดทำร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๐
เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๒๔๑/๒๕๖๐
เรื่อง  อำนาจวินิจฉัยคำสั่งเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คดีหมายเลขแดง ที่ อ. ๗๐๑ - ๗๐๒/๒๕๕๙
ศุกร์ 19 พ.ค. 17@ 08:19:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๗๐๑ - ๗๐๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิด
          ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)
 


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: ก.ย.-ต.ค. 2559
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 18:24:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 30 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 432/2559 วันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2559 
เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๒๔๙๘/๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ศุกร์ 04 พ.ย. 16@ 11:52:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 66 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๒๔๙๘/๒๕๕๘  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เรื่อง  ละเมิด (แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๐๓๗/๒๕๕๘
พุธ 06 ก.ค. 16@ 16:37:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 46 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๐๓๗/๒๕๕๘  วันที่  ๒๗  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๘
เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

รายละเอียด >>(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
จันทร์ 18 เม.ย. 16@ 17:49:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 95 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๕๘  วันที่  ๒๙  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๘
เรื่อง  คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด

รายละเอียด >>                                                                                                                                                       (แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗
จันทร์ 11 ม.ค. 16@ 10:33:45 ICT โดย law2012 (อ่าน 99 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด   คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗  วันที่  ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

  รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๑๑/๒๕๕๘
อังคาร 10 พ.ย. 15@ 09:42:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 79 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๑๑/๒๕๕๘   วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๘

เรื่อง   คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

รายละเอียด


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ อ. 502/2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558
พุธ 16 ก.ย. 15@ 11:22:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 391 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองกลาง  คดีหมายเลขแดงที่ อ. 502/2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

รายละเอียด>>


(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

66 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)