ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688935
ทั้งหมด:689081
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๒๖๒/๒๕๕๘
จันทร์ 13 ก.ค. 15@ 16:28:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 407 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๒๖๒/๒๕๕๘

เรื่อง  การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

รายละเอียด>>


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๓๒/๒๕๕๘
จันทร์ 13 ก.ค. 15@ 16:25:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 194 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๓๒/๒๕๕๘

เรื่อง  การสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายละเอียด>>


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๘/๒๕๕๘
จันทร์ 13 ก.ค. 15@ 16:22:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 502 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๘/๒๕๘๘

เรื่อง  การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗ (๔)
          แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑

รายละเอียด>>


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศุกร์ 01 พ.ค. 15@ 10:39:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 574 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔๙/๒๕๕๗

เรื่อง  ความผิดตาม (๑๕) ของบทนิยามคำว่า  "ความผิดมูลฐาน" ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
          พ.ศ. ๒๕๔๒

รายละเอียด>>


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศุกร์ 01 พ.ค. 15@ 10:35:41 ICT โดย law2012 (อ่าน 424 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๑๒๗/๒๕๕๗

เรื่อง  การเบิกเงินตามพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง
           พ.ศ. ๒๕๕๗

รายละเอียด>>


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗
ศุกร์ 24 เม.ย. 15@ 13:40:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 538 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครองสุงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

รายละเอียด >>(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: เรื่องเสร็จที่ ๙๕๓/๒๕๕๗
ศุกร์ 24 เม.ย. 15@ 13:36:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 402 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๕๓/๒๕๕๗

เรื่อง  สถานะของประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๐๐ / ๒๕๕๑ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
พฤหัสบดี 16 ม.ค. 14@ 09:17:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 241 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  (กรณี "การว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ") (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไวพิจารณา)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: ศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขแดง ที่ ๖๒ / ๒๕๔๗ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พุธ 15 ม.ค. 14@ 12:25:25 ICT โดย law2012 (อ่าน 218 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  (กรณีการเพิกถอนสัญชาติไทย)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. ๔ / ๒๕๔๖ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
พุธ 15 ม.ค. 14@ 12:23:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 249 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. ๓๘ / ๒๕๔๖ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
พุธ 15 ม.ค. 14@ 12:21:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 195 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. ๑๔๒ / ๒๕๔๗ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พุธ 15 ม.ค. 14@ 12:19:02 ICT โดย law2012 (อ่าน 189 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  (อุทธรณ์คำพิพากษา)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ อม. ๑ / ๒๕๔๘ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พุธ 15 ม.ค. 14@ 12:17:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 171 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. ๑๑ / ๒๕๔๘ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
พุธ 15 ม.ค. 14@ 12:15:02 ICT โดย law2012 (อ่าน 212 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครอง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ ฟ. ๑๔ / ๒๕๔๘ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พุธ 15 ม.ค. 14@ 11:01:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 184 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา (คำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

66 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)