ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688934
ทั้งหมด:689080
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ ฟ. ๕ / ๒๕๔๙ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พุธ 15 ม.ค. 14@ 10:52:32 ICT โดย law2012 (อ่าน 231 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๖๐๗ - ๖๐๘ / ๒๕๔๙ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พุธ 15 ม.ค. 14@ 10:48:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 215 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาหรือยกคำขอศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำ ที่ ๑๒๓ / ๒๕๕๐ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พุธ 15 ม.ค. 14@ 10:45:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 168 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายและจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดง ที่ อ. ๓๔๙ / ๒๕๔๙ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พุธ 15 ม.ค. 14@ 10:43:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 152 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (อุทธรณ์คำพิพากษา)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๔๓๑, ๔๓๗ / ๒๕๕๐ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พุธ 15 ม.ค. 14@ 10:41:03 ICT โดย law2012 (อ่าน 170 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คำสั่งคำร้องที่ ๒๔๒ / ๒๕๕๐ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และคำสั่งคำร้องที่ ๑๙๓ / ๒๕๕๐ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พุธ 15 ม.ค. 14@ 10:38:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 242 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา)  และ

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คำสั่งคำร้องที่ ๓๙๐ / ๒๕๕๐ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
พุธ 15 ม.ค. 14@ 10:33:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 178 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและสัญญาทางปกครอง (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คำสั่งคำร้องที่ ๕๐๑ / ๒๕๕๐ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พุธ 15 ม.ค. 14@ 10:31:59 ICT โดย law2012 (อ่าน 151 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ  (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คำสั่งคำร้องที่ ๕๑๘ / ๒๕๕๐ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พุธ 15 ม.ค. 14@ 10:29:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 156 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองและคำขอให้ระงับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๙ / ๒๕๕๐
พุธ 15 ม.ค. 14@ 10:26:25 ICT โดย law2012 (อ่าน 217 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  การเบิกค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๘๐๗ / ๒๕๕๐
พุธ 15 ม.ค. 14@ 10:24:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 958 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของกรุงเทพมหานคร กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นและต่อบุคคลภายนอก

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ ฟ. ๓๖ / ๒๕๕๐ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พุธ 15 ม.ค. 14@ 10:21:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 176 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๒ / ๒๕๕๑
พุธ 15 ม.ค. 14@ 10:07:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 178 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  การจ่ายเงินเดือน และการเรียกคืนเงินเดือนหรือการหักกลบลบหนี้กับเงินเดือนของข้าราชการ กรณีข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการ

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๒๑ / ๒๕๔๙
พุธ 15 ม.ค. 14@ 10:03:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 183 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๒๓ / ๒๕๕๑
พุธ 15 ม.ค. 14@ 09:52:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 197 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองจากผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

66 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)