ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688934
ทั้งหมด:689080
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คำสั่งที่ ๑๔๓ / ๒๕๕๑
พุธ 15 ม.ค. 14@ 09:48:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 159 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง และคำขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำ ที่ ๙๘๔ / ๒๕๕๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
พุธ 15 ม.ค. 14@ 09:45:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 171 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำ ที่ อม. ๑ / ๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดง ที่ อม. ๑ / ๒๕๕๐ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
พุธ 15 ม.ค. 14@ 09:43:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 130 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๐๐ / ๒๕๕๑ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
พุธ 15 ม.ค. 14@ 09:40:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 137 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  (กรณี "การว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ")  (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๓๖ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
พุธ 15 ม.ค. 14@ 09:37:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 154 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: รายงานกระบวนพิจารณาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำ ที่ ฟ. ๓๘ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๙๘ / ๒๕๕๒
พุธ 15 ม.ค. 14@ 09:34:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 314 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ ฟ. ๒๐ / ๒๕๕๒ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
พุธ 15 ม.ค. 14@ 09:28:43 ICT โดย law2012 (อ่าน 135 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๕ / ๒๕๕๒ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
พุธ 15 ม.ค. 14@ 09:25:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 159 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  ขอให้ดำเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช. (ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๗ / ๒๕๕๒ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
พุธ 15 ม.ค. 14@ 09:22:11 ICT โดย law2012 (อ่าน 209 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฉ้อโกง ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำสั่งศาลฎีกา ที่ ๘๔๒๘ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
พุธ 15 ม.ค. 14@ 09:18:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 145 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขอให้มีการเลือกตั้งใหม่)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๕๙๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อังคาร 14 ม.ค. 14@ 16:29:29 ICT โดย law2012 (อ่าน 161 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร  (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ ฟ. ๒๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อังคาร 14 ม.ค. 14@ 16:26:03 ICT โดย law2012 (อ่าน 173 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อังคาร 14 ม.ค. 14@ 16:20:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 183 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  ขอให้ดำเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช.  (ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: ศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๘๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อังคาร 14 ม.ค. 14@ 15:59:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 132 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดง ที่ อม. ๑๐ / ๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อังคาร 14 ม.ค. 14@ 15:54:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 149 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง

เรื่อง  ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

รายละเอียด...(มีต่อ... | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

66 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)