ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688936
ทั้งหมด:689082
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน
อังคาร 07 ม.ค. 14@ 10:12:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 184 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: หลักนิติธรรม กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 10:33:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 868 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

หลักนิติธรรม กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
โดย  นางสาวลันตา  อุตมะโภคิน  นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 5 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:55:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 194 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
โดย  นายอภิวัฒน์  สุดสาว  นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย   สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของ “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการแล้ว
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:54:29 ICT โดย law2012 (อ่าน 165 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ความเป็นมาและสาระสำคัญของ “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติ
รับหลักการแล้ว
 
โดย นางสาวปรางทิพย์  หวังสมนึก  นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:53:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 156 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
โดย  นางสาวสุธีรา จินายน  นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:52:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 139 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดย นายอมร  สุวรรณโรจน์  นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในคดีอาญา
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:51:12 ICT โดย law2012 (อ่าน 191 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

"การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในคดีอาญา" 
โดย  นางสาวอริยพร  โพธิใส  นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: กฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิก
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:50:02 ICT โดย law2012 (อ่าน 159 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

"กฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิก" 
โดย  นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง  นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:48:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 193 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดย นางสาวนภพร  ชวรงคกร นิติกรชำนาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:47:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 155 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
โดย  นางสาวศิวณัฐภรณ์  นันทะมา  นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:46:25 ICT โดย law2012 (อ่าน 211 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา
ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดย นางสาวศศิพรรณ  พวงพันธ์  นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย


(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: “เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐”
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:45:11 ICT โดย law2012 (อ่าน 148 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

“เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐” 
โดย  นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม  นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่วตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:44:06 ICT โดย law2012 (อ่าน 157 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่วตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
โดย นางสาวสุธีรา  จินายน  นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:43:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 181 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดย นางปรียาภา  ทาระ นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:41:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 130 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดย นางสาวธนพร  เกิดผล นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

264 เรื่อง (18 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)