ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688936
ทั้งหมด:689082
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: การสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประเภทผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:40:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 176 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

การสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประเภทผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง 
โดย นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์  นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ซึ่งวุฒิสภาลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติม)
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:39:59 ICT โดย law2012 (อ่าน 131 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ซึ่งวุฒิสภาลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติม)
 
โดย นางจินดา  ศรีเพ็งแก้ว  นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (ซึ่งวุฒิสภา ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติม)
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:38:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 148 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (ซึ่งวุฒิสภา ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติม) 
โดย นางจินดา  ศรีเพ็งแก้ว  นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:37:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 163 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โดย  นางปรียาภา  ทาระ  นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:35:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 294 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
โดย นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย  นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: “บทบาทใหม่ของภาครัฐ และกฎหมายที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:33:29 ICT โดย law2012 (อ่าน 161 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

“บทบาทใหม่ของภาครัฐ และกฎหมายที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
โดย  นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์  นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:32:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 164 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดย นายสุชาติ  พื้นทองคำ  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:30:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 162 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดย  นางสาวศศิพรรณ  พวงพันธ์  นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: การใช้ “เอกสิทธิ์” และ “ความคุ้มกัน” ของสมาชิกรัฐสภา
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:29:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 228 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

การใช้ “เอกสิทธิ์” และ “ความคุ้มกัน” ของสมาชิกรัฐสภา 
โดย  นายวรชัย  แสนสีระ  นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของ “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการแล้ว
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:27:08 ICT โดย law2012 (อ่าน 149 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ความเป็นมาและสาระสำคัญของ  “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร
ลงมติรับหลักการแล้ว
 
โดย  นางสาวปรางทิพย์  หวังสมนึก  นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของ “ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการแล้ว (ตอนที่ ๒)
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:24:41 ICT โดย law2012 (อ่าน 165 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา
ความเป็นมาและสาระสำคัญของ  “ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗”  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร
ลงมติรับหลักการแล้ว  (ตอนที่ ๒)
 
โดย  นางสาวปรางทิพย์  หวังสมนึก  นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย


(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของ “ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการแล้ว (ตอนที่ ๑)
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:23:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 140 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา
ความเป็นมาและสาระสำคัญของ  “ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗”  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร
ลงมติรับหลักการแล้ว (ตอนที่ ๑)

โดย  นางสาวปรางทิพย์  หวังสมนึก  นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย


(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: หลักเกณฑ์ในการเสียภาษีเงินได้และการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้ที่เป็นสามีและภริยาตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕”
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:22:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 158 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

หลักเกณฑ์ในการเสียภาษีเงินได้และการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้ที่เป็นสามีและภริยาตามพระราชกำหนด
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่  ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕”
 
โดย  นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง  นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฏหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:21:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 132 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา
ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดย นางสาวนภพร  ชวรงคกร  นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย


(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:19:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 309 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา
ความเป็นและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดย  นางสาวภัณฑิลา  กิติโยดม  นิติการชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย


(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

264 เรื่อง (18 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)