ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:688936
ทั้งหมด:689082
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:17:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 178 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
โดย  นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ นิติกรชำนาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: "การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ"
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:16:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 158 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

"การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ" 
โดย นายอภิวัฒน์  สุดสาว  นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญชองพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:15:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 137 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ความเป็นมาและสาระสำคัญชองพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดย นางสาวนพภร  ชวรงคกร  นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของ “ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... “ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักการแล้ว (ตอนที่ ๑)
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:13:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 135 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ความเป็นมาและสาระสำคัญของ “ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... “ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักการแล้ว (ตอนที่ ๑)
 
โดย  นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๑(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาแล้ว
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:11:41 ICT โดย law2012 (อ่าน 202 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาแล้ว 
โดย นางปรียาภา  ทาระ  นิติการชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตาม “คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” อาจต้องถูกลงโทษจำคุกและมีความผิดทางวินัยได้
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:10:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 152 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา

การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตาม “คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” อาจต้องถูกลงโทษจำคุกและมีความผิดทางวินัยได้ 
โดย นายบรรหาร  กำลา นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:09:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 137 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา
ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
โดย นางจินดา  ศรีเพ็งแก้ว นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย


(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนและมรดกฯ)
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:07:54 ICT โดย law2012 (อ่าน 240 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา
ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑ์
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนและมรดกฯ)
 
โดย นายธีรพัฒน์  พิเชฐวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย
  สำนักกฎหมาย

(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา: ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักการแล้ว
จันทร์ 23 ธ.ค. 13@ 09:05:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 232 ครั้ง)
รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา
ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักการแล้ว
 
โดย  นายบุญสงค์ ลาคำ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๑  สำนักกฎหมาย


(มีต่อ... | หนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภา | จำนวน: 0 คะแนน)

264 เรื่อง (18 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)